2209. Randweg Zuidwest Bergen op Zoom

De gemeente Bergen op Zoom heeft het voornemen om een randweg te realiseren voor de ontsluiting van de (zuid)westelijke stadsdelen van Bergen op Zoom. Het tracé van het meest oostelijk deel van de randweg, dat met de A58/A4 verbonden moet worden, is nog niet vastgelegd en bestemd. Ten behoeve van de besluitvorming over de te bestemmen randweg wordt een procedure voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) doorlopen. De gemeenteraad van de gemeente Bergen op Zoom is bevoegd gezag in deze procedure.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
16-01-2009 Datum kennisgeving
16-01-2009 Ter inzage legging van de informatie
19-01-2009 Adviesaanvraag
26-03-2009 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

In het richtlijnenadvies vraagt de Commissie om de verkeersproblemen te kwantificeren en inzichtelijk te maken en in het MER de effecten van de alternatieven op verkeer, woon- en leefomgeving en natuur te beschrijven. De Commissie vraagt om een ontvlechtingsalternatief te onderzoeken en de alternatieven te vergelijken op haalbaarheid en inpasbaarheid.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Gijs-Jan van Blokland
drs. Reinoud Kleijberg
ir. Ineke Spapé

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: ir. Bart Barten

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Bergen op Zoom

Bevoegd gezag
Gemeente Bergen op Zoom

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
002 Vrijwillige m.e.r.

Bijgewerkt op: 10 jul 2018