2216. Golfbaan Lagerwoude

Het betreft het transformeren van ca 100 ha agrarisch gebied naar recreatief gebruik. De gewenste nieuwe functies zijn een golfbaan, 19 woningen en golfgerelateerde bebouwing. Hiervoor wordt één intergemeentelijk bestemmingsplan opgesteld. Voor besluitvorming over het bestemmingsplan wordt een m.e.r.-procedure doorlopen. De m.e.r. gaat zowel over de aanleg van de golfbaan als de woningbouw.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
26-01-2009 Adviesaanvraag
28-01-2009 Datum kennisgeving
28-01-2009 Ter inzage legging van de informatie
06-04-2009 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie beschouwt als hoofdpunten voor het MER:

  • Een beschrijving van het totale plan en de mogelijke (inrichtings)-alternatieven en varianten daarop;
  • Een adequate beschrijving van de aanwezige cultuurhistorische- (waaronder archeologische) en natuurwaarden en een beschrijving van de (mogelijke) positieve en negatieve effecten van het voornemen hierop;
  • Een beschrijving van het huidige autoverkeer en de toename hiervan op het wegennet in het studiegebied, alsmede de gevolgen voor het woon- en leefmilieu
  • Een zelfstandig leesbare samenvatting waarin de belangrijkste punten duidelijk zijn weergegeven voor besluitvormers en burgers.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. ing. Ronald Buiting
dr. Robert Maarten van Heeringen
Beno Koolstra, MSc
ing. Ben Peters

Voorzitter: mr. Frans Evers
Werkgroepsecretaris: drs. Geertje Korf

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Fortis Vastgoed Ontwikkeling N.V.

Bevoegd gezag
Gemeente Westvoorne
Gemeente Hellevoetsluis
Gemeente Brielle

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding
C10.2 tot 1-4-2011: Golfbaan >= 50ha of >= 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 05 nov 2018