2220. Bestemmingsplan LOG Graspeel

In het Reconstructieplan Peel en Maas is een gedeelte van het gebied de Graspeel, op de grens van de gemeenten Landerd en Mill en Sint Hubert, aangewezen als landbouwontwikkelingsgebied (LOG). Voor het LOG Graspeel wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Omdat zich in het LOG intensieve veehouderijen kunnen vestigen die m.e.r.-plichtig of m.e.r.-beoordelingsplichtig zijn, moet een plan-m.e.r.-procedure worden doorlopen.

Procedure en adviezen

Toetsing
09-01-2009 Kennisgeving MER
09-01-2009 Ter inzage legging MER
06-02-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
07-07-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Geactualiseerd MER
15-11-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
04-03-2013 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies geactualiseerd MER
Voor de opnieuw op te starten bestemmingsplanprocedure is gevraagd om een advies over het geactualiseerde MER. De Commissie vindt dat dit geactualiseerde MER inzicht geeft dat aantasting van natuurlijke kenmerken met dit voornemen niet voorkomen kan worden. De Commissie beveelt aan om in het op te stellen GES aandacht te besteden aan de aspecten fijn stof, geur en zoönosen.

Toetsingsadvies
De Commissie heeft het plan-MER en de aanvullingen daarop getoetst. Zij vindt dat de essentiële informatie voor de besluitvorming aanwezig is. Belangrijke aandachtpunten voor de besluitvorming zijn de effecten van de intensieve veehouderijen op de geursituatie, op de luchtkwaliteit en op de natuur.

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Hilko Ellen
drs. Sjef Jansen
drs. ing. Fon ten Thij

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: ing. Jan Grit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Landerd
Gemeente Mill en St. Hubert

Bevoegd gezag
Gemeente Landerd
Gemeente Mill en St. Hubert

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)
D14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij of -houderij: oprichten, wijzigen, of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 05 nov 2018