2221. Uitbreiding varkenshouderij V.O.F. Swinkels Someren-Heide

V.O.F. Swinkels Someren-Heide is voornemens een varkensbedrijf aan de Smulderslaan 51 te Someren uit te breiden. Om dit mogelijk te maken dient er een vergunning op grond van de Wet milieubeheer aangevraagd worden. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Someren dient hierover een besluit te nemen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
05-02-2009 Adviesaanvraag
12-02-2009 Datum kennisgeving
12-02-2009 Ter inzage legging van de informatie
16-04-2009 Advies uitgebracht
Advies_voor_richtlijnen
Toetsing
17-05-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
18-05-2011 Kennisgeving MER
18-05-2011 Ter inzage legging MER
Voorlopig toetsingsadvies
Toetsing aanvulling op het MER
29-08-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
25-10-2011 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Richtlijnen
De Commissie adviseert in het MER voor dit voornemen de nadruk te leggen op:

  • de gevolgen van de ammoniakemissie op de hiervoor gevoelige natuur;
  • de bijdrage aan de lokale geurhinder;
  • de fijn stof emissies.

Dit om aan te tonen dat voldaan kan worden aan de randvoorwaarden uit de Natuurbeschermingswet, Wet geurhinder en veehouderij en de Wet milieubeheer.

Voorlopig toetsingsadvies
De Commissie signaleerde  bij toetsing aan de vastgestelde richtlijnen en de wettelijke inhoudseisen een aantal tekortkomingen, die zij essentieel acht voor het volwaardig meewegen van het milieubelang bij de besluitvorming. De tekortkomingfen betreffen:

  • de referentiesitiatie;
  • de dieraantallen bij het voorkeursalternatief;
  • de (cumulatieve) geurbelasting;
  • het ventilatiesysteem;
  • de beschrijving van de effecten op de Natura-2000 gebieden;
  • de geluidsbelasting voor de omgeving;
  • het archeologisch onderzoek.

Toetsingsadvies
Hoewel de aanvulling gedeeltelijk tegemoet komt aan de tekortkomingen is de Commissie van mening dat in het MER en aanvulling samen nog steeds essentiele informatie ontbreekt. De aanvulling geeft nog steeds onvoldoende informatie over de (cumulatieve) geurbelasting, het ventilatiesysteem, de geluidsbelasting voor de omgeving en het archeologisch onderzoek. De samenvatting van het MER is niet aangepast op de informatie uit de aanvulling. Het gevolg van deze omissies is dat de milieueffecten van het voornemen onvolledig beschreven of niet verifieerbaar zijn, waardoor het milieubelang naar het oordeel van de Commissie onvoldoende kan worden meegewogen in de besluitvorming. 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Reinier van Dijk
ing. Hay Hendriks

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: ing. Gerard Elbertsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Maatschap Swinkels-de Groot

Bevoegd gezag
Gemeente Someren

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018