2222. Bestemmingsplan Buitengebied Peel en Maas

De gemeenten Helden, Kessel, Maasbree en Meijel willen gezamenlijk een beleidskader opstellen voor het stimuleren en toetsen van bestaande en toekomstige initiatieven voor nieuwvestiging en uitbreiding van intensieve veehouderij en glastuinbouw. De genoemde gemeentes gaan in de toekomst fuseren.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
28-01-2009 Datum kennisgeving
28-01-2009 Ter inzage legging van de informatie
16-02-2009 Adviesaanvraag
27-04-2009 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
08-09-2011 Kennisgeving MER
08-09-2011 Ter inzage legging MER
24-10-2011 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Aanvullende toetsing
17-04-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
27-06-2012 Advies uitgebracht
Aanvullend toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Aanvullende toetsing
De aanvulling op het MER geeft een heldere beschrijving van de (maximale) milieugevolgen van alle activiteiten die het bestemmingsplan mogelijk maakt. Het plan-MER houdt geen rekening met de wijzigingsbevoegdheid die nieuwvestiging van grondgebonden bedrijven mogelijk maakt. Dit zou betekenen dat het voorliggende MER met aanvulling niet volledig is ter onderbouwing van het bestemmingsplan.

Op 12 juni heeft het bevoegd gezag besloten deze wijzigingsbevoegdheid niet in het definitieve bestemmingsplan op te nemen. Daarmee is in het MER en de aanvulling daarop voldoende informatie aanwezig.

Toetsing
Voor het vaststellen van de structuurvisie is voldoende informatie aanwezig om de mogelijkheden en risico’s voor intensieve veehouderij en glastuinbouw in te schatten. De milieugebruiksruimte is zeer beperkt. Uit het MER en de Passende beoordeling blijkt dat in alle onderzochte alternatieven de depositie van verzurende en vermestende stoffen op Natura 2000-gebieden toeneemt ten opzichte van de huidige feitelijke situatie. Omdat de depositie van deze stoffen in de natuurgebieden al hoger dan de kritische depositiewaarde is, is aantasting van de natuurlijke kenmerken van de Natura 2000-gebieden niet uit te sluiten.

Voor besluitvorming over het bestemmingsplan buitengebied ontbreekt in het MER de volgende essentiële informatie: 

  • Een beschrijving van alle activiteiten binnen het bestemmingsplan die mogelijk aanzienlijke milieugevolgen kunnen hebben en de milieugevolgen van deze activiteiten als de wijzigingsbevoegdheden uit het bestemmingsplan maximaal benut worden.

  • Een beschrijving van de hydrologische effecten van alle activiteiten binnen het bestemmingsplan in cumulatie met andere ontwikkelingen op verdrogingsgevoelige natuur.

Reikwijdte en detailniveau
De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het MER:

  • Een beschrijving van doelen en ambities op het gebied van landschappelijke kwaliteit, zuinig ruimtegebruik, infrastructuur, duurzaamheid en milieu en van de te nemen stappen voor de realisatie van deze doelen en ambities.
  • Inzicht in de bestaande behoefte aan uitbreiding en nieuwvestiging van intensieve veehouderij en glastuinbouw.
  • Inzicht in de milieugebruiksruimte voor het voornemen en de maatregelen waarmee milieugebruiksruimte gecreëerd kan worden;
  • Een beschrijving van de maximaal mogelijke milieueffecten met in het bijzonder aandacht voor de Natura 2000-gebieden.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Eugène de Beer
ir. Sjoerd Bokma
drs. Sjef Jansen
drs. ing. Leo Oprel
ir. Robbert de Vries

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: ir. Bart Barten

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Peel en Maas

Bevoegd gezag
Gemeente Peel en Maas

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14 2011: pluimvee/varkens
D14 2011: intensieve veehouderij

Bijgewerkt op: 05 nov 2018