2223. Uitbreiding varkenshouderij Breedschotsestraat 33 te Rijsbergen

P. Ammerlaan Rijsbergen BV is voornemens een varkensbedrijf aan de Breedschotsestraat 33 te Rijsbergen uit te breiden. Om dit mogelijk te maken dient er een vergunning op grond van de Wet milieubeheer aangevraagd worden. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijsbergen dient hierover een besluit te nemen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
13-02-2009 Adviesaanvraag
23-02-2009 Datum kennisgeving
23-02-2009 Ter inzage legging van de informatie
24-04-2009 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie adviseert in het MER voor dit voornemen de nadruk te leggen op:

  • de gevolgen van de ammoniakemissie op de hiervoor gevoelige natuur;
  • de bijdrage aan de lokale geurhinder;
  • de fijn stof emissies.

Dit om aan te tonen dat voldaan kan worden aan de randvoorwaarden uit de Natuurbeschermingswet, Wet geurhinder en veehouderij en de Wet milieubeheer.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
ing. Richard Schokker

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: ing. Lonneke Bekkers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
van Dun Advies BV
P. Ammerlaan Rijsbergen B.V.

Bevoegd gezag
Gemeente Zundert

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 27 apr 2009