2225. Recreatiewoningen nabij Cadzand-Bad

De Ontwikkelingsmaatschappij Cavelot B.V. heeft het voornemen 450 recreatiewoningen te realiseren nabij Cadzand-Bad. De ontwikkeling van de recreatiewoningen zal in een bestemmingsplan worden vastgelegd. De ontwikkelingen beslaan een oppervlakte van 48 ha en liggen in een gebied dat is aangewezen als Nationaal Landschap en Belvederegebied. Op korte afstand ligt een Natura 2000 gebied en beschermd natuurmonument. Voor de besluitvorming over het bestemmingsplan wordt de procedure van milieuffectrapportage doorlopen. 

Procedure en adviezen

Richtlijnen
11-02-2009 Datum kennisgeving
11-02-2009 Ter inzage legging van de informatie
16-02-2009 Adviesaanvraag
27-04-2009 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
01-10-2009 Kennisgeving MER
01-10-2009 Ter inzage legging MER
18-11-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
18-01-2010 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Tijdens de toetsing van het MER heeft de Commissie geconstateerd dat het MER onvoldoende informatie bevat over waterkwaliteit. De kwaliteit van het oppervlaktewater in het plangebied is in de huidige situatie slecht. In het MER worden wel maatregelen genoemd waarmee de kwaliteit zou kunnen verbeteren, maar de gevolgen van die maatregelen zijn niet doorgerekend.

Het aansluiten van het grondwatersysteem in het plangebied bij het duinwatersysteem zou een gunstige uitwerking hebben op de waterkwaliteit in het plangebied. Hiervoor zou de randsloot, waar deze langs de Noorddijk loopt, gedempt of op een hoger peilniveau gebracht moeten worden. Uit aanvullende informatie van de gemeente blijkt dat de randsloot noodzakelijk is om de waterkerende functie van de Noorddijk te garanderen.

Omdat de waterkwaliteit waarschijnlijk hoe dan ook zal verbeteren ten opzichte van de huidige situatie is de Commissie van mening dat de essentiƫle informatie voor een besluit over het bestemmingsplan beschikbaar is. Zij adviseert wel na te gaan of aansluiting bij het duinwatersysteem mogelijk is binnen de beleidskaders voor de Noorddijk.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Diederik Bel
ing. Peter Kroeze
drs. Allard van Leerdam

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: drs. Geertje Korf

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ontwikkelingsmaatschappij Cavelot B.V.

Bevoegd gezag
Gemeente Sluis

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zeeland


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018