2228. Ruimtelijke Structuurvisie Delft 2030

Aanleg van woningen, herstructurering van bedrijventerrein en herontwikkeling van stationsgebied.

Procedure en adviezen

reikwijdte en detailniveau
28-01-2009 Adviesaanvraag
02-04-2009 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
planMER
02-06-2009 Kennisgeving MER
02-06-2009 Ter inzage legging MER
04-06-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
18-09-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De voorgenomen structuurvisie van de gemeente Delft is kaderstellend voor de aanleg van (met name studenten)woningen, de herstructurering van het bedrijventerrein Schieoevers en de omgeving van Station Delft-Zuid. De keuze die bij de woningen voorligt is of de woningen verspreid door Delft of geconcentreerd in de TU-wijk worden gerealiseerd. Voor het bedrijventerrein en de stationsomgeving moet een antwoord komen op de vraag welke invulling/transformatie deze krijgen. Het plan-MER moet hiervoor de milieuinformatie aandragen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Stefan Jak
ir. Ineke Spap├ę
ir. Eric Zinger

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: mr. Selma van Velsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Delft

Bevoegd gezag
Gemeente Delft

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.
C11.1 tot 1-4-2011: Bouw >= 4000 woningen binnen, of >= 2000 woningen buiten bebouwde kom
C11.2 tot 1-4-2011: Aanleg bedrijventerrein >= 150ha
D11.1 tot 1-4-2011: Bouw >= 2000 woningen in bebouwde kom
D11.2 tot 1-4-2011: Stadsproject >= 100ha of >= 200.000m3 bvo: aanleg, wijziging of uitbreiding
D11.3 tot 1-4-2011: Bedrijventerrein >= 75ha: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018