2232. Windparken Tolhuislanden en Nieuwleusen-west

Tolhuiswind B.V. en Westenwind Dalfsen B.V. zijn beide voornemens om ieder een windpark van 4 windmolens te realiseren. Het gaat om twee lijnopstellingen, waarbij de windmolens ieder een capaciteit van 3 MW zullen hebben. De windmolens zijn geprojecteerd aan beide zijden van de spoorlijn Zwolle-Meppel in de gemeente Zwolle en de gemeente Dalfsen. Voor deze initiatieven dienen de bestemmingsplannen gewijzigd te worden.  

Procedure en adviezen

reikwijdte en detailniveau
02-03-2009 Adviesaanvraag
08-04-2009 Datum kennisgeving
08-04-2009 Ter inzage legging van de informatie
06-05-2009 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
planMER
09-06-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
11-06-2009 Kennisgeving MER
11-06-2009 Ter inzage legging MER
16-10-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Procedure

Voor de initiatieven is in eerste instantie een aanmeldingsnotitie geschreven in het kader van een m.e.r.-beoordelingsprocedure. In deze aanmeldingsnotitie staat de vraag centraal of het initiatief belangrijke nadelige milieugevolgen kan hebben. Als dat het geval is, dient een MER opgesteld te worden. Later is besloten in plaats van een m.e.r.-beoordelingsprocedure een plan-m.e.r.-procedure te doorlopen.

Advies reikwijdte en detailniveau

De Commissie voor de m.e.r. heeft in mei 2009 een advies over reikwijdte en detailniveau van het MER uitgebracht op basis van de aanmeldingsnotitie. De Commissie heeft geadviseerd om na te gaan of de kansrijke gebieden voor windenergie door de initiatieven dan wel door andere alternatieven niet suboptimaal worden ingericht. Dit met het doel om inzichtelijk te maken of de alternatieven beperkingen kunnen opleggen aan toekomstige initiatieven. Verder heeft zij geadviseerd om in te gaan op nut en noodzaak van de windturbines en de milieueffecten van de verschillende alternatieven tegen elkaar af te wegen.

Oorspronkelijke MER

Eind mei 2009 is het plan-MER ter inzage gelegd en ter advisering aan de Commissie voor de m.e.r. opgestuurd. De Commissie heeft tijdens een gesprek met de gemeente aangegeven dat het MER naar haar oordeel op een aantal onderdelen geen juist beeld geeft. Het ging om:

  • het alternatievenonderzoek,
  • landschap,
  • mitigerende maatregelen,
  • de vergelijkingstabel
  • en de samenvatting.

Daarop heeft het bevoegd gezag de Commissie verzocht de advisering op te schorten om een aanvulling op het MER te kunnen maken.

Aangevuld MER

Op 26 september 2009 is een nieuw, aangevuld MER naar de Commissie gestuurd. Hierin is uitvoeriger ingegaan op de genoemde punten. Hieruit blijkt dat het plangebied op verschillende manieren kan worden ingevuld en dat deze alternatieven onderscheidend zijn qua milieueffecten. De milieueffecten van de alternatieven zijn op de beoordeling van de effecten op landschap na, duidelijk inzichtelijk gemaakt. Op basis van de beschikbare informatie heeft de Commissie in het advies zelf een (globale) beoordeling gemaakt die betrokken kan worden bij de besluitvorming.

Klik hier voor jurisprudentie over dit project.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. ing. Arie van Beek
drs. Bart Korf
ir. Peter Vrijlandt

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: mr. drs. Marjan Poortinga

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Westenwind Dalfsen BV
Tolhuiswind BV

Bevoegd gezag
Gemeente Zwolle
Gemeente Dalfsen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.
D22.2 tot 1-4-2011: Windenergieopwekking >= 15megawatt per jaar of >= 10 molens

Bijgewerkt op: 10 jul 2018