2233. Natuurontwikkelingsproject Tusschenwater, Tynaarlo

Verschillende partijen willen samen het gebied Tusschenwater inrichten als natuurontwikkelings- en waterbergingsgebied. Daarbij blijft de bestaande drinkwaterwinning in het gebied gehandhaafd. Hiervoor stelt het waterschap Hunze en Aa’s een inrichtingsplan op. Om dit inrichtingsplan uit te voeren is een bestemmingsplanwijziging nodig.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
02-03-2009 Adviesaanvraag
01-04-2009 Datum kennisgeving
01-04-2009 Ter inzage legging van de informatie
25-05-2009 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
29-11-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
21-12-2011 Kennisgeving MER
21-12-2011 Ter inzage legging MER
13-03-2012 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het MER is duidelijk en uitgebreid. Ook de achtergrondrapporten zijn volledig en helder. Het MER maakt op een genuanceerde wijze de effecten van de verschillen tussen de alternatieven inzichtelijk. Ook geeft het inzicht in mogelijke mitigerende maatregelen. Uit het MER komt naar voren dat alternatief 2, waarbij de bouwvoor gedeeltelijk wordt verwijderd, gemiddeld gezien het meest gunstig scoort qua milieueffecten.

Nadat het MER is voltooid is het initiatief ingeperkt tot een deel van het plangebied. De gemeente Tynaarlo heeft hierover een notitie met nadere informatie opgesteld die de Commissie betrokken heeft bij de toetsing van het MER. Uit deze notitie blijkt dat alhoewel het initiatief nu is ingeperkt, volledige realisatie op termijn uitgangspunt blijft. Daarbij worden er geen significante gevolgen voor de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied Zuidlaardermeer verwacht. Er is weliswaar een tijdelijke verhoogde kans op een hoge fosfaatbelasting, maar het voorkeursalternatief, inclusief additioneel beheer, draagt zowel op de korte als op lange termijn bij aan verbetering van de natuurkwaliteit van het (Natura 2000-gebied) Zuidlaardermeer.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Johan Driessen
dr. Henk Everts
dr. ir. Lex Runia

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Bart Beerlage

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Waterschap Hunze en Aa's

Bevoegd gezag
Provincie Drenthe
Gemeente Tynaarlo

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008 Plan-m.e.r. en besluit-m.e.r.
D09 2011: landinrichting
D15.2 2011: grondwater onttrekken/infiltreren
D15.3 2011: wateropslag/stuwdam

Bijgewerkt op: 10 jul 2018