2239. Zuidelijke Randweg Budel

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Cranendonck heeft het voornemen om een randweg ten zuiden van Budel te realiseren. Hiervoor is een wijziging in het bestemmingsplan noodzakelijk. Ten behoeve van de besluitvorming met betrekking tot de randweg wordt een procedure voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) doorlopen. De gemeenteraad van de gemeente Cranendonck is bevoegd gezag in deze procedure.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
11-03-2009 Adviesaanvraag
12-03-2009 Datum kennisgeving
12-03-2009 Ter inzage legging van de informatie
08-06-2009 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie vraagt om in het milieueffectrapport (MER) de verkeers- en leefbaarheidsproblemen te kwantificeren en het nut en de noodzaak van de randweg aan te tonen. Daarnaast vraagt de Commissie om in het MER nieuwe tracé- en inrichtingsvarianten te ontwikkelen op basis van het Schoterakker-plustracé en op landschappelijke inpassing. Een goede beschrijving van de huidige landschapstructuur en landschappelijke waarden is hiervoor belangrijk.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Gijs-Jan van Blokland
ing. Ben Peters
ing. Caspar Slijpen

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: ir. Bart Barten

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Cranendonck

Bevoegd gezag
Gemeente Cranendonck

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
002 Vrijwillige m.e.r.

Bijgewerkt op: 10 jul 2018