224. Uitbreiding stortplaats Linne/Montfort

Het gewest heeft het voornemen de regionale stortplaats uit te breiden met een oppervlakte van ca. 19 ha en een aantal bestaande stortterreinen op te hogen tot maximaal 49½ m boven NAP. Hiermee zou een capaciteit beschikbaar komen van 3 miljoen m3, die voor het verwerkingsgebied toereikend zou zijn tot na het jaar 2000.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
06-02-1989 Datum kennisgeving
06-02-1989 Ter inzage legging van de informatie
07-04-1989 Advies uitgebracht
Toetsing
03-11-1989 Kennisgeving MER
03-11-1989 Ter inzage legging MER
20-12-1989 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

In het toetsingsadvies werd het MER een goede tot zeer goede basis voor besluitvorming genoemd en werd waardering uitgesproken voor de voorgenomen wijze van aanleg en beheer (inclusief nazorg) van de stortplaatsuitbreiding. 

In 1998 kreeg de stortplaats een dwangsom opgelegd omdat bij herhaling was geconstateerd dat herbruikbaar hout, en bouw- en sloopafval werd geaccepteerd.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. van den Berg
ir. Ben Kreiter

Voorzitter: dr. Hans Cohen
Werkgroepsecretaris: drs. Herman Huisman

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
gewest Midden-Limburg

Bevoegd gezag
Limburg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.5 tot 1-4-2011: Niet-gevaarlijk afval (m.u.v. baggerspecie): storten of in de grond brengen >= 500.000m3

Bijgewerkt op: 31 aug 2007