2248. Reconstructie Marathonweg te Vlaardingen

De gemeente Vlaardingen heeft het voornemen om de Marathonweg vanaf de aansluiting met de A20 en de spoorkruising bij de Deltaweg aan te passen waarbij verschillende opties als verdubbeling naar 2 keer 2 rijstroken, open tunnelbake en ongelijkvloerse kruisingen en een tunnel tussen de Floris de Vijfdelaan en de Marnixlaan mogelijk zijn. Voor de aanpassing van de Marathonweg is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. Ten behoeve van de besluitvorming met betrekking tot de Marathonweg wordt een procedure voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) doorlopen. De gemeenteraad van de gemeente Vlaardingen is bevoegd gezag in deze procedure.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
04-03-2009 Datum kennisgeving
04-03-2009 Ter inzage legging van de informatie
26-03-2009 Adviesaanvraag
09-06-2009 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
16-11-2010 Kennisgeving MER
16-11-2010 Ter inzage legging MER
Voorlopig toetsingsadvies
Toetsing aanvulling op het MER
29-04-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
29-04-2011 Datum kennisgeving
29-04-2011 Ter inzage legging van de informatie
22-06-2011 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies MER en aanvulling daarop

Opmerkingen bij de advisering

Richtlijnen
De Commissie vraagt in haar advies over de inhoud van het milieueffectrapport de achtergrond en bredere context  en een onderbouwing van de probleem- en doelstelling(en) van de reconstructie van de Marathonweg te beschrijven. Daarnaast dienen in het MER de effecten van de reconstructie ten aanzien van verkeersintensiteit, -doorstroming, bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid goed in beeld gebracht te worden.

Toetsing
In het MER zijn de probleemanalyse, het doelbereik en de milieugevolgen van de onderzochte alternatieven en varianten voor een te beperkt studiegebied onderzocht. Hierdoor ontbreekt informatie in het MER om te beoordelen wat de gevolgen van de alternatieven zijn op en rondom de wegen die verkeerskundig met de Marathonweg samenhangen. Daarnaast ontbreken in het MER mitigerende maatregelen zoals geluidschermen en de milieugevolgen daarvan. Tenslotte zijn de alternatieven met een snelheid van 70 km/uur verkeerstechnisch en ruimtelijk onvoldoende uitgewerkt waarmee de haalbaarheid van sommige alternatieven onvoldoende onderbouwd is.

Uit de aanvulling blijkt voor alle alternatieven en varianten, behoudens alternatief 1 het aantal geluidgehinderden toe zal nemen, zij het in geringe mate. Overige effecten voor luchtkwaliteit en barrièrewerking zijn in de aanvulling niet diepgaander onderzocht, maar blijken niet onderscheidend te zijn voor de keuze van het voorkeursalternatief.

Uit de aanvulling blijkt dat er zeker voor het noordelijk deel van de Marathonweg tijdens de spitsperioden sprake is van stagnerende verkeersafwikkeling en dat een ongelijkvloerse oplossing amper verkeersveilig te ontwerpen is. Hierdoor zal de verkeersaantrekkende werking van de Marathonweg mogelijk lager zijn en die op het overige netwerk hoger.

Voor het besluit over het bestemmingsplan ontbreekt nog informatie over:
• knelpunten voor luchtkwaliteit en barrièrewerking buiten de Marathonweg;
• de robuustheid van alternatieven voor de verkeersafwikkeling van de kruispunten van de Marathonweg;
• de effecten van mitigerende maatregelen tegen geluidhinder en barrièrewerking voor het voorkeursalternatief en het meest milieuvriendelijk alternatief;
• de milieueffecten van het meest milieuvriendelijk alternatief.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Eugène de Beer
ing. Piet Bloemerts
ing. Jan van der Grift

Voorzitter: mr. Maus van Loon
Werkgroepsecretaris: ir. Bart Barten

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Vlaardingen

Bevoegd gezag
Gemeente Vlaardingen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D01.2 tot 1-4-2011: Uitbreiding van auto(snel)weg of hoofdweg >= 5 km

Bijgewerkt op: 07 dec 2012