2250. MIRT-verkenning 'Rotterdam Vooruit'

De minister van Verkeer en Waterstaat en de wethouder Verkeer, Vervoer en Organisatie van de gemeente Rotterdam zijn een verkennende studie gestart naar oplossingen voor de bereikbaarheidsproblematiek op de Ruit van Rotterdam en de ontsluiting van de haven. Deze MIRT-verkenning ‘Rotterdam en haven duurzaam bereikbaar’ (kortweg ‘Rotterdam Vooruit’ genoemd) richt zich op de realisering van een robuust en duurzaam mobiliteitssysteem voor de periode 2020-2040. In een Masterplan zal een ontwikkelingsvisie inclusief een concreet pakket aan maatregelen opgenomen worden waarover de betrokken overheden (ministeries V&W en VROM, stadsregio Rotterdam, gemeente Rotterdam,  provincie Zuid-Holland) het eens zijn.

Procedure en adviezen

Notitie reikwijdte en detailniveau
31-03-2009 Adviesaanvraag
18-06-2009 Datum kennisgeving
18-06-2009 Ter inzage legging van de informatie
22-06-2009 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Tussentijdse toetsing planMER
02-10-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
03-11-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie voor de m.e.r. is gevraagd een tussentijds advies uit te brengen over het concept plan-MER, d.d. 1 oktober 2009.

De Commissie oordeelt dat het concept plan-MER nog onvolledig is. Om tot voldoende onderbouwde besluitvorming te komen adviseert zij in het definitieve plan-MER:

  • de gebiedsvisie nader in te vullen in termen van randvoorwaarden en doelen voor de ruimtelijke ontwikkeling en de ontwikkeling van de landschappelijke, ecologische en leefomgevingskwaliteit;
  • een visie op ‘duurzame mobiliteit’ uit te werken in doelen en strategie, bijvoorbeeld aan de hand van de mobiliteitsoplossingen genoemd in de Zevensprong van Verdaas;
  • de mobiliteits- en overige gebiedsambities zodanig te concretiseren dat programma’s en opties daarbinnen kunnen worden getoetst op doelbereik;
  • inzicht te geven in de huidige situatie en de autonome ontwikkeling (de referentie, zowel op basis van best-case als worst-case scenario), als ook de ruimte die nog aanwezig is om te variëren binnen voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen;
  • op basis van de geschetste referentiesituatie een analyse te geven van de ernst, aard en locatie van de verwachte mobiliteitsproblemen, als ook de verwachte knelpunten bij de realisatie van de overige gebiedsdoelen, en de samenhang daartussen;
  • vanuit de gebiedsvisie, de visie op duurzame mobiliteit en de probleem- en knelpuntanalyse oplossingsrichtingen te ontwikkelen, allereerst op het niveau van programma’s en daaruit afgeleid op het niveau van opties voor concrete maatregelen;
  • de oplossingsrichtingen op basis van navolgbare en controleerbare informatie te beoordelen op doelbereik en milieueffecten;
  • aan te geven waar de bereikbaarheidsdoelen interfereren met de ruimtelijke en overige gebiedsdoelen, en de belangrijkste dilemma’s en afwegingen die hieruit volgen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Hans Huizer
prof. dr. Henk Meurs
dr. Michiel van Pelt
dr. Nico de Vries

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Stadsregio Rotterdam

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Stadsregio Rotterdam
MIRT-verkenning Rotterdam vooRUIT
Gemeente Rotterdam
Provincie Zuid-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.

Bijgewerkt op: 26 aug 2019