2254. RDF vergassing Emmtec te Emmen

Darwin Business Partners B.V. heeft het voornemen op het Emmtec bedrijventerrein in Emmen een synthesegasproductie installatie te realiseren.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
20-04-2009 Adviesaanvraag
22-04-2009 Datum kennisgeving
22-04-2009 Ter inzage legging van de informatie
08-06-2009 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

Voor dit voornemen is een vergunning nodig op grond van de Wet milieubeheer (Wm), waarvoor de Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe (coƶrdinerend) bevoegd gezag is. Ook is een vergunning nodig op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) te verlenen door Waterschap Velt en Vecht. De besluit-milieueffectrapportage(m.e.r.) maakt onderdeel uit van deze vergunningprocedure.

Het synthesegas uit de synthesegasproductie installatie zal gebruikt worden op het Emmtec bedrijventerrein. Het te produceren synthesegas zal een gedeelte van het aardgas dat nu gebruikt wordt, vervangen. Een deel van de milieueffecten van het voorliggende initiatief zal pas na gebruik van het synthesegas optreden. Hierdoor is het van belang om in het MER inzicht te geven in de milieueffecten van de toepassing van dit synthesegas.

De Commissie adviseert in het milieueffectrapport een beschrijving van de te vergunnen installatie en de wijze van toepassing van het geproduceerde synthesegas, met daarbij een beschrijving van de samenstelling, type, herkomst en acceptatie van het te gebruiken afval (RDF) te geven. Daarnaast is een beschrijving van stoffen die vrijkomen bij de reiniging van het stookgas en hoe met deze stoffen wordt omgegaan alsmede de gevolgen van het voornemen op het milieu. Voor natuur adviseert de Commissie te kijken naar de effecten op de beschermde Nederlandse natuur zoals de Natura 2000-gebieden alsmede de in Niedersachsen gelegen Natura 2000-gebieden Ems, Estervelder Moor en Dulum-Wietmarcher & Georgsdorfer Moor (V13).

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Carla Anzion
ir. Huub Stassen
ing. Rob Vogel

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: ir. Corrie Smit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Darwin Business partners B.V.

Bevoegd gezag
Provincie Drenthe
Waterschap Velt en Vecht
Gemeente Emmen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.4 tot 1-4-2011: Niet-gevaarlijk afval: verbranden of chemisch behandelen van >= 100ton per dag

Bijgewerkt op: 10 jul 2018