2259. Varkenshouderij 1e Groeneweg van Genubo BV, Middelharnis

Genubo BV is voornemens zijn varkenshouderij aan de 1e Groenweg te Middelharnis te wijzigen en uit te breiden. Om dit mogelijk te maken dient er een vergunning op grond van de Wet milieubeheer aangevraagd worden. Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid Holland dient hierover een besluit te nemen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
22-04-2009 Adviesaanvraag
27-04-2009 Datum kennisgeving
27-04-2009 Ter inzage legging van de informatie
20-07-2009 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

De m.e.r.-procedure is in oktober 2010 afgebroken.

Advies voor richtlijnen
De Commissie adviseert in het MER voor dit voornemen de nadruk te leggen op:

  • de gevolgen van de ammoniakemissie op de hiervoor gevoelige natuur;
  • de bijdrage aan de lokale geurhinder;
  • de fijn stof emissies.

Dit om aan te tonen dat voldaan kan worden aan de randvoorwaarden uit de Natuurbeschermingswet, Wet geurhinder en veehouderij en de Wet milieubeheer.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

mr. ing. René van Lieshout
ing. Marc Pijnenburg

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: ing. Gerard Elbertsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Genubo BV

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 05 nov 2018