226. Baanverlegging autorensportaccommodatie circuit Zandvoort

Om te voldoen aan de eisen van de Wet geluidhinder en om te moderniseren willen B&W van Zandvoort het zuidelijk baangedeelte van het autocircuit verleggen. Het besluit daartoe is niet m.e.r.-plichtig, omdat de situering van het circuit in het vigerende bestemmingsplan is opgenomen. De m.e.r.-procedure wordt doorlopen om de A-status als nationale accommodatie voor de autorensport – en daarmee een financiële vergoeding – te verkrijgen. Aan de verlening van de A-status heeft de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur een eisenpakket verbonden, waaronder het opstellen van een MER.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
13-03-1989 Datum kennisgeving
13-03-1989 Ter inzage legging van de informatie
16-05-1989 Advies uitgebracht
Toetsing
12-07-1990 Kennisgeving MER
12-07-1990 Ter inzage legging MER
17-10-1990 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

In haar advies voor richtlijnen heeft de Commissie zich beperkt tot die facetten die met het voornemen, de baanverlegging van het circuit, in ruime zin, samenhangen. Er is dan ook ingegaan op de indirecte effecten zoals toename van de verkeersdrukte op de toevoerwegen en aanleg van extra parkeerplaatsen. Het aspect geluid heeft grote aandacht gekregen evenals de wijze waarop het voornemen zou passen in bestaande beleidskaders. 

Het MER is tegelijk met het voorontwerp-bestemmingsplan bekend gemaakt. Om de Commissie in de gelegenheid te stellen de geluidshinderaspecten in relatie tot de bepalingen van de Wet geluidhinder nader te beschouwen, verzocht het bevoegd gezag de Commissie om haar advies uiterlijk medio oktober 1990 uit te brengen. In haar toetsingsadvies merkte de Commissie op, dat het MER voldoende milieu-informatie bevatte om een besluit te nemen over de wijziging van het bestemmingsplan. Wel tekende de Commissie aan dat het MER niet duidelijk maakte welke besluiten genomen en welke procedures gevolgd moeten worden om de voorgenomen activiteit toch in het kader van de Wgh en de hieruit voortvloeiende jurisprudentie te kunnen laten passen, omdat uit het MER blijkt dat bij het voorgenomen gebruik geen van de inrichtingsalternatieven aan de normen van de Wgh kan voldoen.

Tevens werd opgemerkt dat in het MER niet was ingegaan op de mogelijkheden voor openbaar vervoer. De Commissie meende dat vóór het nemen van de verschillende besluiten duidelijkheid zou moeten bestaan over de manier waarop bezoekersstromen kunnen worden verwerkt en overlast zo veel mogelijk zou kunnen worden voorkomen.

Bij brief van 12 september 1991 is de Commissie in de gelegenheid gesteld om in het kader van het vooroverleg ex artikel 10 Besluit op de ruimtelijke ordening te reageren op het ontwerp-bestemmingsplan circuitgebied en de daarbij behorende voorschriften en toelichting. In haar reactie van 16 oktober 1991 wees de Commissie er onder andere op, dat een ontwerp-evaluatieprogramma ontbrak.

Het bestemmingsplan is in 1992 goedgekeurd door de provincie Noord-Holland. Op dat moment was aan negen van de tien voorwaarden voldaan die aan de uitvoering van het Plan van aanpak waren gesteld. De laatste voorwaarde had betrekking op compensatie van natuurwaarden die als gevolg van de uitvoering van het plan verloren zouden gaan. Nagegaan zou worden hoe ook aan deze voorwaarde zou kunnen worden voldaan.

In 1995 heeft het circuit definitief een A-status toegewezen gekregen nadat de gemeente het voortbestaan van het circuit tot 2013 garandeerde.

Op 24 april 1999 werd het nieuwe en grotere circuit Zandvoort heropend. Aan de sedert 1985 bestaande 2911 meter circuit was toen 1409 meter toegevoegd; tevens waren de veiligheidsvoorzieningen verbeterd.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

mr. ir. Doorduijn
ir. Wil van Duijvenbooden
drs. van Wieren
ir. Zaat

Voorzitter: dr. Hans Cohen
Werkgroepsecretaris: ir. Margot de Cleen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Zandvoort

Bevoegd gezag
Zandvoort

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
002 Vrijwillige m.e.r.

Bijgewerkt op: 10 jul 2018