2274. Bedrijventerrein Larserknoop te Lelystad

De aanleg en exploitatie van het bedrijventerrein Larserknoop (maximale omvang bruto 330 ha) door de gemeenten Almere en Lelystad en de provincie Flevoland. Hiervoor is de Ontwikkeling Maatschappij Airport Lelystad Almere NV (OMALA) opgericht. Het terrein wordt in twee fasen aangelegd. De locatie van het bedrijventerrein ligt ten noorden van het vliegveld Lelystad en grenst aan de rijksweg A6. Rondom de locatie liggen 7 natuurgebieden, waaronder het Natura 2000-gebied Oostvaardersplassen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
28-05-2009 Datum kennisgeving
28-05-2009 Ter inzage legging van de informatie
04-06-2009 Adviesaanvraag
21-07-2009 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
12-05-2010 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
23-05-2010 Kennisgeving MER
23-05-2010 Ter inzage legging MER
10-08-2010 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Nagekomen zienswijzen
10-08-2010 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
19-08-2010 Toetsingsadvies uitgebracht
Aanvullend toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering


Richtlijnen

De Commissie geeft in het richtlijnenadvies de suggestie om – alvorens het MER op te stellen – eerst te toetsen aan de Natuurbeschermingswet 1998, met name de mogelijke gevolgen van het project op de natuurlijke kenmerken van Natura 2000-gebied Oostvaardersplassen. Verder legt de Commissie de nadruk op nut en noodzaak voor het bedrijvenpark en op gevoeligheidsanalyses voor die situaties waarbij er geen extra aansluiting op de snelweg A6 gerealiseerd wordt en waarbij er geen uitbreiding plaatsvindt van Lelystad Airport.

Toetsing
De Commissie is van oordeel dat in het MER en de aanvulling tezamen alle essentiële informatie aanwezig is om het milieubelang een volwaardige plaats te geven bij de besluitvorming over het bestemmingsplan voor fase 1.

Voor fase 2 is bijna alle informatie aanwezig, hier is in de toekomst nog een nieuwe beoordeling nodig over de gevolgen voor foerageergebied van Kiekendieven afkomstig uit de Oostvaardersplassen. De Commissie adviseert om voor zowel fase 1 als fase 2 speciale aandacht te besteden aan het zeker stellen van voldoende foerageergebied voor Kiekendieven.

Uit de aanvulling blijkt dat bij de ontsluiting van fase 1 van het bedrijventerrein na 2015 grote capaciteitsproblemen ontstaan. De aanvulling motiveert dat deze problemen alleen opgelost kunnen worden door al in 2015 de aanpassingen aan het lokale wegennet afgerond te hebben. Voor de ontsluiting van fase 2 is aanleg van een nieuwe aansluiting op de A6 noodzakelijk. De Commissie adviseert om bij de besluitvorming aan te geven hoe rekening wordt gehouden met (tijdige) besluitvorming over deze infrastructuur.

In Flevoland bestaat een groot aanbod aan beschikbaar en gepland bedrijventerrein. Het is voor een goede ruimtelijke ordening van belang om op regionaal niveau strategische afwegingen te maken rondom de regionale capaciteit aan bedrijventerreinen. De Commissie adviseert de gemeente Lelystad, de gemeente Almere en de provincie Flevoland een dergelijke strategie bij de ontwikkeling en fasering van het bedrijventerrein te betrekken.

Zienswijzen
De gemeente heeft de Commissie na het uitbrengen van het toetsingsadvies een aantal ontbrekende zienswijzen nagezonden en verzocht deze ook mee te nemen bij de advisering. De Commissie heeft hierover een aanvullend advies uitgebracht.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jon van Dijk
ing. Rob Vogel
drs. Rienk van der Werff

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Sjoerd Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Lelystad

Bevoegd gezag
Gemeente Lelystad

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.1 Besluit-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C11.2 tot 1-4-2011: Aanleg bedrijventerrein >= 150ha

Bijgewerkt op: 21 dec 2012