2280. Oprichting varkenshouderij Noteboom, gemeente Rijssen-Holten

De familie Noteboom is voornemens een varkenshouderij aan de Beumersteeg 1 te Holten op te richten. Om dit mogelijk te maken dient er een vergunning op grond van de Wet milieubeheer aangevraagd worden. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijssen-Holten dient hierover een besluit te nemen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
10-06-2009 Adviesaanvraag
16-06-2009 Datum kennisgeving
16-06-2009 Ter inzage legging van de informatie
08-09-2009 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
13-12-2010 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
14-03-2011 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie adviseert in het MER voor dit voornemen de nadruk te leggen op:

  • de gevolgen van de ammoniakemissie op de hiervoor gevoelige natuur;
  • de bijdrage aan de lokale geurhinder;
  • de fijn stof emissies.

Dit om aan te tonen dat voldaan kan worden aan de randvoorwaarden uit de Natuurbeschermingswet, Wet geurhinder en veehouderij en de Wet milieubeheer.

Toetsing
Het MER is goed gestructureerd en helder geschreven. Hierdoor is het een prettig leesbaar rapport, dat zowel geschikt is voor bestuurlijke besluitvorming als voor burgers. De Commissie signaleerde tijdens de toetsing aan de vastgestelde richtlijnen en de wettelijke vereisten echter een aantal tekortkomingen die zij essentieel acht voor het volwaardig meewegen van het milieubelang in de besluitvorming. De tekortkomingen betroffen:

  • de maximale mogelijkheden die van de bestemmingsplanwijziging;
  • de beschrijving van de effecten op de Natura 2000-gebieden;
  • de invoerparameters voor de ammoniak-, geur en fijn stofberekeningen;
  • de cumulatieve geurhinder;
  • de biogasinstallatie.

Door het ontbreken van deze informatie was de juistheid van de ammoniakberekeningen niet verifieerbaar en daarmee waren de effecten van het voornemen op de omgeving niet inzichtelijk.

Naar aanleiding hiervan heeft de initiatiefnemer een aanvulling op het MER opgesteld, die de Commissie heeft betrokken bij haar oordeel. De Commissie is van mening dat in het MER en de aanvulling tezamen de essentiele informatie aanwezig is voor het volwaardig meewegen van het milieubelang in de besluitvorming. Het MER en de aanvulling geven een goed beeld van het voornemen, de mogelijke alternatieven en hun effecten op de omgeving. Uit het MER en de aanvulling blijkt dat het voornemen leidt tot een toename van de ammoniakdepositie op voor stikstof gevoelige habitattypen, in de al overbelaste, Natura 2000-gebieden. De toename van stikstofdepositie wordt gesaldeerd in het kader van het "Beleidskader Natura 2000 en stikstof voor veehouderijen" van de provincie Overijssel. Uit het MER en de aanvulling daarop blijkt niet hoe met deze saldering de toename gecompenseerd wordt en wat de gevolgen zijn voor de instandhoudingsdoelstellingen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Hay Hendriks
ing. Marc Pijnenburg

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: ing. Gerard Elbertsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Familie Noteboom

Bevoegd gezag
Gemeente Rijssen-Holten

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018