2282. Structuurvisie Katwijk

De gemeente Katwijk wil een in 2007 vastgestelde ‘Brede structuurvisie’ formaliseren als Structuurvisie in de zin van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening. Er is sprake van plan-m.e.r.-plicht omdat de structuurvisie kaderstellende besluiten zal bevatten voor m.e.r.-(beoordelings)plichtige activiteiten, zoals een nieuwe jachthaven en de transformatie van een bedrijventerrein. Ook kunnen significant negatieve gevolgen voor Natura 2000-gebieden niet op voorhand worden uitgesloten.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
11-06-2009 Kennisgeving startnotitie
11-06-2009 Ter inzage legging van de informatie
16-06-2009 Adviesaanvraag
15-07-2009 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing Plan-MER
02-12-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
28-12-2009 Kennisgeving MER
28-12-2009 Ter inzage legging MER
10-02-2010 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Notitie reikwijdte en detailniveau geeft goed weer wat de inhoud van het MER zou moeten zijn. Ook de Commissie adviseert:

  • het MER te richten op de nieuwe grote activiteiten, waarover de Structuurvisie kaderstellende besluiten vastlegt;
  • daarnaast de gezamenlijk effecten aan te geven van alle nieuwe ontwikkelingen in de gemeente, dus ook van die activiteiten waarvoor al een m.e.r.-procedure is of wordt doorlopen;
  • het accent te leggen op natuur en verkeer (inclusief verkeersafgeleide effecten).

Hierdoor ontstaat een totaalbeeld van hetgeen op dit moment op het gemeentelijk grondgebied speelt en wordt het maken van integrale afwegingen mogelijk.

Bij de toetsing constateert de Commissie dat het MER de essentiële informatie bevat voor de besluitvorming. Zij geeft naar aanleiding van de Passende beoordeling nog enkele aandachtspunten mee voor de vervolgprocedures.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Paul van den Bosch
drs. Yvonne van Manen
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: prof. dr. Frans Saris
Werkgroepsecretaris: drs. Marja van Eck

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Bevoegd gezag
Gemeente Katwijk

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C10.3 tot 1-4-2011: Jachthaven met >= 500 ligplaatsen of >= 250 in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding
D11.3 tot 1-4-2011: Bedrijventerrein >= 75ha: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018