2287. Planstudie N282 traject Rijen-Hulten-Reeshof

De Provincie Noord-Brabant en de gemeente Tilburg willen de N282/Bredaseweg op het weggedeelte Rijen-Hulten-Reeshof aanpassen om de verkeersafwikkeling en leefbaarheid te verbeteren. Daarbij zijn verschillende opties mogelijk. Voor deze wegaanpassing is een wijziging in het bestemmingsplan nodig. Hiervoor wordt een m.e.r.-procedure doorlopen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
24-06-2009 Datum kennisgeving
24-06-2009 Ter inzage legging van de informatie
25-06-2009 Adviesaanvraag
26-08-2009 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
12-07-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
03-08-2012 Kennisgeving MER
06-08-2012 Ter inzage legging MER
15-10-2012 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Toetsing aanvulling op het MER
03-12-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
20-12-2012 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies aanvulling op het MER
Bij de toetsing van de aanvulling constateerde de Commissie dat alle essentiƫle informatie aanwezig is.

Toetsingsadvies
Bij de toetsing miste de Commissie informatie over enkele alternatieven die in haar ogen minder ingrijpend zouden zijn en de problemen toch zouden oplossen. Zij heeft geadviseerd die uit te werken. Ook vroeg de Commissie om de gevolgen voor vogels en vleermuizen concreter in beeld te brengen.

Richtlijnenadvies
De Commissie vraagt in MER vooral aandacht te besteden aan de (beoogde) functie van de N282, in relatie tot de overige wegen in het studiegebied, waarbij aangegeven wordt op welke wijze de doelstelling voor verbetering van de lokale leefbaarheid in Hulten gecombineerd kan worden met de verbetering van de regionale verkeersafwikkeling.

Daarnaast vraagt de Commissie de probleem- en doelstelling(en) en de effecten van het voornemen op verkeersstromen, verkeersafwikkeling,  geluidbelasting, luchtkwaliteit, externe veiligheid en natuurwaarden zo veel mogelijk kwantitatief te beschrijven.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Eric van der Aa
ing. Peter Kroeze
ir. Koen van der Nat
ir. Paul de Vos

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: drs. Marja van Eck

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Noord-Brabant

Bevoegd gezag
Gemeente Gilze en Rijen
Gemeente Tilburg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.3 tot 1-4-2011: Aanleg andere weg >= 10km en >= 4 rijstroken

Bijgewerkt op: 10 jul 2018