2296. Uitbreiding fokzeugenhouderij De Elleboog BV, gemeente Mill en Sint Hubert

De Elleboog BV is voornemens zijn varkenshouderij aan de Elleboogstraat 2 te Langeboom uit te breiden. Om dit mogelijk te maken dient er een vergunning op grond van de Wet milieubeheer aangevraagd te worden. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Mill en Sint Hubert zal hierover een besluit te nemen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
08-07-2009 Adviesaanvraag
15-07-2009 Datum kennisgeving
15-07-2009 Ter inzage legging van de informatie
22-10-2009 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie adviseert in het MER voor dit voornemen de nadruk te leggen op:

  • de gevolgen van de ammoniakemissie op de hiervoor gevoelige natuur;
  • de bijdrage aan de lokale geurhinder;
  • de fijn stof emissies.

Dit om aan te tonen dat voldaan kan worden aan de randvoorwaarden uit de Natuurbeschermingswet, Wet geurhinder en veehouderij en de Wet milieubeheer.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Richard Schokker
ing. Ingrid Spapens-Reijnders

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: ing. Lonneke Bekkers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
De Elleboog BV

Bevoegd gezag
Gemeente Mill en St. Hubert
ODBN

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018