2302. A12 Zoetermeer-Oost - Zoetermeer -Centrum

De minister van Verkeer en Waterstaat wil de doorstroming op de A12 ter hoogte van Zoetermeer bevorderen. Door de overgang daar van 3 naar 2 rijstroken stagneert de verkeersafwikkeling. Door herinrichting van de rijstroken past een extra rijstrook binnen de bestaande verkeersruimte.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
15-07-2009 Adviesaanvraag
21-07-2009 Datum kennisgeving
21-07-2009 Ter inzage legging van de informatie
05-10-2009 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
30-09-2010 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
13-10-2010 Kennisgeving MER
13-10-2010 Ter inzage legging MER
16-12-2010 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Advies voor richtlijnen

De belangrijkste punten voor het MER zijn voor de Commissie:

  • beschrijving van de doelstellingen van het voornemen
  • onderbouwing van de keuze voor het voorkeursalternatief
  • beschrijving van de effecten voor geluidhinder en luchtkwaliteit

Toetsing van het MER

Het MER bevat volgens de Commissie voldoende milieuinformatie voor de besluitvorming. Uit het ontwerp-tracébesluit volgt dat gekozen is voor het meest milieuvriendelijk alternatief, dat leidt tot een afname van geluidhinder ten opzichte van nu.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Henk Otte
ir. Paul van Vugt

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat Zuid-Holland

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.4 tot 1-4-2011: Verbreding hoofdweg of ombouw tot autosnelweg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018