2308. Uitbreiding pluimveehouderij Mts. Kersten, gemeente Boxmeer

Maatschap Kersten is voornemens haar bedrijf aan De Breid 4 te Maashees te verplaatsen naar de Vredepeelweg 22 te Overloon en dan uit te breiden. Om dit mogelijk te maken dient er een vergunning op grond van de Wet milieubeheer aangevraagd te worden. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxmeer dient hierover een besluit te nemen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
08-07-2009 Datum kennisgeving
08-07-2009 Ter inzage legging van de informatie
05-08-2009 Adviesaanvraag
04-09-2009 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
03-12-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
03-12-2009 Kennisgeving MER
03-12-2009 Ter inzage legging MER
Toetsing aanvulling op het MER
20-03-2010 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
19-04-2010 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Toetsing 2e aanvulling geactualiseerd MER
29-06-2010 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
27-07-2010 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Richtlijnenfase:
De Commissie adviseert in het MER voor dit voornemen de nadruk te leggen op:

  • de gevolgen van de ammoniakemissie op de hiervoor gevoelige natuur;
  • de bijdrage aan de lokale geurhinder;
  • de fijn stof emissies.

Dit om aan te tonen, dat voldaan kan worden aan de randvoorwaarden uit de Natuurbeschermingswet, Wet geurhinder en veehouderij en de Wet milieubeheer.

Toetsingsfase:
Aanvankelijk constateerde de Commissie bij toetsing van het MER dat op vier punten essentiële informatie ontbrak. De punten waarop essentiële informatie ontbrak waren:

  • het meest milieuvriendelijk alternatief (mma);
  • de berekeningen voor fijn stof, ammoniak en geur;
  • de ammoniakdepositie op de Ecologische Hoofdstructuur;
  • de beleidslijn IPPC en omgevingstoets.

De initiatiefnemer heeft het MER op 18 maart 2010 aangevuld. De aanvulling heeft de Commissie bij haar beoordeling betrokken. De Commissie is van oordeel dat het MER en de aanvulling daarop de essentiële informatie voor de besluitvorming bevatten. Uit de aanvulling blijkt dat de initiatiefnemer afziet van de mogelijkheid om mest te verwerken.

Op 18 juni 2010 heeft Maatschap kersten een MER ingediend waarin een gewijzigd vookeursaletrnatief wordt beschreven. De Commissie is van oordeel dat het MER de essentiele informatie bevat om een vergelijking van het nieuwe voorkeursalternatief en de andere alternatieven mogelijk te maken.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Hay Hendriks
ing. Ingrid Spapens-Reijnders

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: ing. Gerard Elbertsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Maatschap Kersten

Bevoegd gezag
Gemeente Boxmeer

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 26 mei 2021