2309. A29 Vaanplein-Barendrecht

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat wil een vierde rijstrook aan de westelijke rijbaan van de A29 tussen het Vaanplein en aansluiting Barendrecht aanleggen om daarmee de capaciteit, doorstroming en verkeersveiligheid te vergroten.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
31-07-2009 Adviesaanvraag
31-07-2009 Datum kennisgeving
31-07-2009 Ter inzage legging van de informatie
08-10-2009 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
08-03-2010 Kennisgeving MER
08-03-2010 Ter inzage legging MER
11-03-2010 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
19-05-2010 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Advies Richtlijnen

De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het milieueffectrapport:

  • een beschrijving van de effecten voor de verkeersstromen op basis van actuele uitgangspunten voor het te hanteren verkeersmodel (nieuw regionaal model voor de Randstad);
  • een beschrijving van de effecten voor luchtkwaliteit en geluid, niet alleen op basis van de wettelijke normen en richtlijnen, maar ook onder de grenswaarden;
  • een overzicht van mogelijke mitigerende en compenserende maatregelen gekoppeld aan het meest milieuvriendelijk alternatief.

 

Toetsing MER

De Commissie is van mening dat de essentiële informatie voor besluitvorming in het MER aanwezig is. Het MER is goed leesbaar en uitgebreid gedocumenteerd en de milieueffecten van het voornemen zijn helder en overzichtelijk in beeld gebracht.

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Gijs-Jan van Blokland
ir. Jan Termorshuizen

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: Dick Spel

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.4 tot 1-4-2011: Verbreding hoofdweg of ombouw tot autosnelweg

Bijgewerkt op: 19 dec 2012