231. Woningbouwlocatie Purmerend

Purmerend wil 2500 tot 4000 nieuwe woningen bouwen.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
11-05-1989 Datum kennisgeving
11-05-1989 Ter inzage legging van de informatie
03-07-1989 Advies uitgebracht
Toetsing
18-01-1990 Kennisgeving MER
18-01-1990 Ter inzage legging MER
20-04-1990 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

In haar richtlijnenadvies gaf de Commissie de aanbeveling om niet alleen de in de startnotitie genoemde locaties aan de westzijde van Purmerend te onderzoeken, maar ook alternatieve locaties aan de oostzijde van Purmerend te behandelen. Aan zulke alternatieven zouden uit milieuoogpunt voordelen kunnen zijn verbonden. In de richtlijnen werd daarop ten aanzien van eventuele alternatieve locaties aan de oostzijde gesteld: “In het MER dient te worden aangegeven of en in hoeverre elders te Purmerend alternatieve locaties aanwezig zijn. Zo deze er zijn, dienen deze alternatieve locaties te worden uitgewerkt.” 

In het toetsingsadvies sprak de Commissie haar waardering uit voor de opzet en de uitwerking. Ze had echter ook kritiek op het MER, onder andere vanwege weinig systematisch onderzoek naar natuur, landschap en hydrologie, vanwege het te weinig expliciet maken van methoden en uitgangspunten en vanwege een te globale behandeling van de inrichtingsaspecten van de locaties.

Bij de eindbeoordeling is echter in overweging genomen dat nader onderzoek naar de milieueffecten niet tot fundamenteel andere uitkomsten in de voorkeursvolgorde zou hebben geleid en dat terughoudendheid van de provinciale overheid om zich te begeven op het beleidsterrein van de gemeente (inrichtingsaspecten) in het kader van het streekplan begrijpelijk is.

In het herziene streekplan Waterland is West als woningbouwlocatie voor Purmerend aangegeven voor ongeveer 4000 woningen. Het evaluatieprogramma is nog niet opgesteld.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Henk Buijtenhek
ir. Chaja Heyning
drs. Hans Ronald Jan van Maanen
ir. Vermeijden
prof. drs. Vervloet
dr. Nico de Vries

Voorzitter: ir. van Dixhoorn
Werkgroepsecretaris: drs. Marja van Eck

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Noord-Holland

Bevoegd gezag
Noord-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.1 tot 1-4-2011: Bouw >= 4000 woningen binnen, of >= 2000 woningen buiten bebouwde kom

Bijgewerkt op: 10 jul 2018