2311. Bestemmingsplan buitengebied Dinkelland

De gemeente Dinkelland is bezig haar bestemmingsplan te herzien. Bij deze herziening wordt een m.e.r. procedure doorlopen.

Procedure en adviezen

planMER
16-10-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
16-10-2009 Kennisgeving MER
16-10-2009 Ter inzage legging MER
22-01-2010 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Tijdens de toetsing van het MER heeft de Commissie nadere informatie gevraagd over de toename van het aantal geurgehinderden en de mate van geurhinder. Door de gemeente is op 14 december 2009 en op 19 januari 2010 een aanvullende memo toegezonden. In de memo’s is aangegeven waarom geen uitgebreid geuronderzoek is uitgevoerd.

De Commissie is van oordeel het MER en de aanvulling niet alle essentiële informatie bevat om het milieubelang voldoende te kunnen laten meewegen in de besluitvorming over het bestemmingsplan Buitengebied 2010. Deze tekortkoming betreft het aspect geur.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Sjef Jansen
ing. Ingrid Spapens-Reijnders
ir. Marjan Vervoort

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: ing. Lonneke Bekkers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Dinkelland

Bevoegd gezag
Gemeente Dinkelland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018