2312. Uitbreiding opslagcapaciteit MET, Europoort Rotterdam

Maatschap Europoort Terminal heeft het voornemen om haar bestaande opslagcapaciteit voor vloeibare aardolieoproducten aan de Moezelweg te Rotterdam met 387.000 m3 uit te breiden. De uitbreiding vindt plaats binnen de bestaande inrichting. Omdat de uitbreiding meer dan 200.000 m3 bedraagt, wordt ten behoeve van de vergunningaanvraag in het kader van de Wet milieubeheer (Wm) een milieueffectrapportage (m.e.r.) doorlopen. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland is bevoegd gezag in deze procedure.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
11-08-2009 Adviesaanvraag
17-08-2009 Datum kennisgeving
17-08-2009 Ter inzage legging van de informatie
14-10-2009 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
26-04-2010 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
03-05-2010 Kennisgeving MER
03-05-2010 Ter inzage legging MER
24-06-2010 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie heeft in het richtlijnenadvies geadviseerd om in het MER de nadruk te leggen op kwantitatieve milieu-informatie over externe veiligheid, luchtemissies en luchtkwaliteit.

De Commissie is van oordeel dat de essentiƫle informatie voor de besluitvorming in het MER aanwezig is. Het MER maakt op een heldere wijze de gevolgen voor het milieu van verschillende technische uitvoeringsvarianten inzichtelijk.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Henk Buijtenhek
ir. Mijntje Pikaar

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Ivo de Groot

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Maatschap Europoort Terminal

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C25.0 tot 1-4-2011: Opslag aardolie, petrochemische of chemische producten >= 200.000ton

Bijgewerkt op: 14 dec 2012