2315. Ontwikkeling woningbouw en voorzieningen Hoofddorp-Zuid

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haarlemmermeer zijn een bestemmingsplanprocedure gestart voor de nieuwe woonwijk Toolenburg Zuid in Hoofddorp en willen Sportpark Toolenburg en de Zuidrand Hoofddorp ontwikkelen. Hiervoor wordt een procedure voor de milieueffectraportage (m.e.r.) doorlopen. Het doel is realiseren van ca. 3.200 woningen, recreatieve, maatschappelijke en commerciële voorzieningen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
19-08-2009 Adviesaanvraag
21-08-2009 Datum kennisgeving
21-08-2009 Ter inzage legging van de informatie
28-10-2009 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
05-05-2011 Kennisgeving MER
05-05-2011 Ter inzage legging MER
06-06-2011 Voorlopig advies uitgebracht
05-07-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
Voorlopig toetsingsadvies
Toetsing aanvulling op het MER
20-07-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
12-09-2011 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

 

Richtlijnen

Voor het meewegen van het milieubelang in de besluitvorming moet het MER een onderbouwing bevatten van de woningbouwtaakstelling en woningbehoefte en een onderbouwing van de situering van de woningen en recreatieve voorzieningen. Dit mede op basis van de randvoorwaarden voor waterbeheer, luchtkwaliteit, geluid en externe veiligheid en de doelstellingen van de gemeente op het gebied van mobiliteit, klimaat, energie, gezondheid en ruimtelijke kwaliteit.

 

Aanvullende startnotitie

De Commissie heeft op 22 juni 2010 een aanvullende startnotitie ontvangen, gericht op uitbreiding van het plangebied voor het realiseren van de verplaatsing van een honkbalcomplex.

De Commissie adviseert in het MER inzicht te geven in:

  •  het aantal bezoekers dat per jaar wordt verwacht;
  • de verdeling en spreiding van het aantal bezoekers per jaar;
  • het gemiddeld aantal bezoekers per dag en de verdeling van de bezoekers over de dag;
  • de gelijktijdigheid met andere bezoekersstromen;

De Commissie adviseert op basis hiervan een onderbouwing te geven van de benodigde ruimte voor parkeren en de te verwachten parkeerdruk op maatgevende dagen. Daarnaast de mogelijkheden en de toekomstige rol aan te geven van het openbaar vervoer en mobilliteitsmanagement bij activiteiten en evenementen.

 

Toetsing

Voorlopig toetsingsadvies

Bij toetsing van het MER constateerde de Commissie dat in het MER informatie ontbreekt die naar haar oordeel essentieel is voor de besluitvorming.

In het MER ontbreekt een onderbouwing van de beschouwde locatiealternatieven voor het Huis van de Sport, de motivering van de locatiekeuze en de rol hierbij van het milieubelang. Naar aanleiding hiervan is een aanvulling op het MER opgesteld.

 

Toetsingsadvies na aanvulling

De Commissie is van oordeel dat het MER en de aanvulling tezamen de essentiële informatie voor de besluitvorming bevat.

Het MER is helder gestructureerd en zorgvuldig en uitgebreid uitgewerkt. Het maakt duidelijk dat verkeersaspecten (intensiteit en afwikkeling) en wegverkeerslawaai alsmede luchtvaartlawaai belangrijke aandachtspunten zijn bij de uitwerking van de gebiedsontwikkeling Hoofddorp-Zuid. De aanvulling geeft inzicht in de eerder beschouwde locatiealternatieven voor het Huis van de Sport en de relevante milieuaspecten die bij de locatiekeuze zijn meegewogen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. ir. Bart Brorens
ing. Johan Janse
ir. Ineke Spapé

Voorzitter: drs. Lambert Verheijen
Werkgroepsecretaris: Dick Spel

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Haarlemmermeer

Bevoegd gezag
Gemeente Haarlemmermeer

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.1 tot 1-4-2011: Bouw >= 4000 woningen binnen, of >= 2000 woningen buiten bebouwde kom

Bijgewerkt op: 21 dec 2012