2321. Bestemmingsplan buitengebied Oirschot

De gemeente Oirschot wil een bestemmingsplan buitengebied opstellen. Omdat dit kaderstellend is voor toekomstige m.e.r.-(beoordelings)plichtige activiteiten en omdat mogelijk een Passende beoordeling nodig is, wordt een plan-m.e.r.-procedure doorlopen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
24-08-2009 Adviesaanvraag
30-10-2009 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
30-11-2012 Ter inzage legging MER
07-02-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het MER geeft goed inzicht in de referentiesituatie, het voornemen en de effecten daarvan. Ook worden in het MER en de Passende beoordeling duidelijke conclusies getrokken. De Passende beoordeling laat zien dat het voornemen en de bekeken scenario’s kunnen leiden tot een toename van stikstofdepositie en verdroging in omliggende Natura 2000-gebieden.
Toch ontbreekt er volgens de Commissie essentiële informatie in het MER om een besluit te kunnen nemen over het bestemmingsplan, waarin het milieubelang volwaardig wordt meegewogen.Advies reikwijdte en detailniveau

De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het MER:

  • Een omschrijving van de doelen en ambities als uitgangspunt voor het beoordelingskader.
  • Een heldere beschrijving van de alternatieven die mogelijk zijn.
  • De effecten van de emissie van geur, fijn stof en verzurende/vermestende stoffen als gevolg van de activiteiten in het plangebied en de beide LOG’s.
  • De maximaal mogelijke effecten op natuur, zoals depositie van verzuren-de/vermestende stoffen op de Natura 2000-gebieden en de Ecologische Hoofdstructuur. In het geval significante negatieve gevolgen op Natura 2000-gebieden niet zijn uit te sluiten, dient een Passende beoordeling in het MER te worden opgenomen.
  • Een beschrijving van de afweging tussen de mogelijke locaties voor windturbines en een beschrijving van de mogelijke inrichtingsvarianten. De effectscore van deze alternatieven en varianten op windaanbod, landschap, leefomgeving en natuur.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
drs. Sjef Jansen
drs. ing. Fon ten Thij

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: ir. Corrie Smit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Oirschot

Bevoegd gezag
Gemeente Oirschot

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Bijgewerkt op: 10 jul 2018