2324. Meer bij Oudega (Smallingerland)

De provincie Friesland wil samen met de gemeente Smallingerland een nieuw meer realiseren in de omgeving van Oudega. Het nieuwe meer, met een oppervlakte van 100 à 150 ha, heeft tot doel de mogelijkheden voor (watersport-) recreatie te vergroten. Het meer zal een belangrijke schakel vormen in de regionale structuur van watersportverbindingen en –voorzieningen en moet bijdragen aan de vermindering van de recreatieve druk op het Nationaal Park de Alde Feanen. De provincie neemt de eindverantwoordelijkheid voor de voorbereiding en realisatie van het project voor haar rekening, mede vanwege het regionale belang ervan, en zal als bevoegd gezag fungeren voor een aantal essentiële besluiten. Voor het project wordt een provinciaal inpassingsplan opgesteld, waaraan de m.e.r.-procedure is gekoppeld.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
10-09-2009 Adviesaanvraag
17-09-2009 Datum kennisgeving
17-09-2009 Ter inzage legging van de informatie
20-11-2009 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

Voor het volwaardig meewegen van het milieubelang in de besluitvorming moet het MER in ieder geval bevatten:

  • een onderbouwing van de locatie- en inrichtingsalternatieven op basis van de doelen en de randvoorwaarden waaraan deze moeten voldoen;
  • een navolgbare toetsing van de alternatieven op doelbereik en milieugevolgen, waarmee keuzes kunnen worden onderbouwd;
  • de gevolgen van het voornemen voor het Natura 2000-gebied ‘De Alde Feanen’. De Commissie verwacht dat een passende beoordeling zal moeten worden opgesteld, die dan moet worden opgenomen in het MER;
  • inzicht in eventueel aanwezige archeologische waarden in het plangebied en de gevolgen van de uitvoering en inrichting van het project voor deze waarden;
  • Een publieksvriendelijke samenvatting van het MER, voorzien van overzichtelijk en ‘leesbaar’ kaartmateriaal.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Robert Maarten van Heeringen
ir. David Heikens
ir. Kuindert van der Spek
ing. Rob Vogel

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: dr. Johan Lembrechts

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Fryslân

Bevoegd gezag
Provincie Fryslân

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008 Plan-m.e.r. en besluit-m.e.r. (oud, niet meer invullen)
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding
C16.1 tot 1-4-2011: Winning oppervlaktedelfstoffen >= 100ha
D09.0 tot 1-4-2011: (Her)inrichting landelijk gebied met functiewijziging >= 125ha
D10.3 tot 1-4-2011: Jachthaven met >= 100 ligplaatsen: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018