2326. Masterplan Scheveningen-Kust

Het gemeentebestuur van Den Haag wil een integrale visie ontwikkelen voor de kuststrook van Scheveningen. Hierin moet plaats zijn voor verschillende activiteiten.

Procedure en adviezen

Toetsing
14-09-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
16-09-2009 Kennisgeving MER
16-09-2009 Ter inzage legging MER
19-11-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Ter onderbouwing van de besluitvorming over het Masterplan voor Scheveningen-Kust is een milieueffectrapport (MER) opgesteld.

De Commissie is van oordeel dat in het MER de essentiële informatie voor besluitvorming aanwezig is. Zij plaatst echter wel een aantal kritische kanttekeningen bij de bevindingen uit het MER. Deze dienen bij de besluitvorming te worden meegewogen. Er zijn nog veel onzekerheden. Indien de milieueffecten hoger uitvallen dan in het MER beschreven voldoet het MER niet meer voor besluitvorming.

In het MER ontbreekt een duidelijke koppeling tussen de verwoorde ambities en de voorspelde effecten. Met name de verkeerseffecten zijn sterk afhankelijk van ontwikkelingen buiten het plangebied. Het risico dat de verkeerscijfers hoger uitvallen lijkt de Commissie reëel. 

De toename van verkeer kan leiden tot knelpunten op het gebied van geluid en luchtkwaliteit. De voorkeursvariant voor het verkeersmodel leidt volgens de berekeningen (net) niet tot overschrijdingen van streefwaarden voor luchtkwaliteit. Voor geluidshinder kunnen alle varianten, maar met name de voorkeursvariant, tot overschrijdingen leiden. Door het specifieke karakter van een toeristisch gebied wordt dit risico nog groter. Voor beide aspecten geldt dat hogere verkeerscijfers een grotere kans op knelpunten opleveren.

In de passende beoordeling staan de risico's voor omliggende Natura 2000-gebieden omschreven. Voor alle activiteiten die de natuur kunnen aantasten, worden mitigerende maatregelen voorgesteld. Het is echter onduidelijk of deze mitigerende maatregelen daadwerkelijk worden opgenomen in het Masterplan. De beoordeling inzake verzurende en vermestende depositie is op dit moment slechts een risico-inschatting.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Gijs-Jan van Blokland
ing. Paul van den Bosch
drs. Roeland van Kerkhoff
drs. Yvonne van Manen

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Geertje Korf

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Den Haag

Bevoegd gezag
Gemeente Den Haag

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding
D11.2 tot 1-4-2011: Stadsproject >= 100ha of >= 200.000m3 bvo: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 23 dec 2020