2333. Herinrichting Heesseltsche Uiterwaarden

Rijkswaterstaat Oost-Nederland wil de Heesseltsche Uiterwaarden herinrichten met als doelstellingen natuurontwikkeling en het verhogen van de hoogwaterveiligheid van de Waal. Om dit planlogisch mogelijk te maken is het college van burgemeester en wethouders van Neerijnen een bestemmingsplanproceudre gestart.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
30-09-2009 Adviesaanvraag
01-10-2009 Datum kennisgeving
01-10-2009 Ter inzage legging van de informatie
25-11-2009 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
17-11-2010 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
18-11-2010 Kennisgeving MER
18-11-2010 Ter inzage legging MER
15-02-2011 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Advies Richtlijnen

De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het milieueffectrapport:

  • een navolgbare beschrijving hoe vanuit de doelstellingen en randvoorwaarden alternatieven zijn ontwikkeld;
  • inzicht in de effecten van de alternatieven op natuur, de mate waarin natuurdoelen worden bereikt en inzicht in de mate waarin de natuurbehoud-, uitbreiding- en ontwikkelopgaven voor het Natura 2000-gebied Uiterwaarden Waal zijn verwerkt;
  • inzicht in de effecten van de alternatieven voor de rivierveiligheid en de dijkveiligheid en daarmee samenhangend de effecten van een afwijkende dimensionering van de nevengeul.

Toetsingsadvies

Het MER maakt goed inzichtelijk hoe ht voornemen bijdraagt aan beide doelstellingen. Het MER geeft een uitgebreide beschrijving van de effecten, met name voor natuur, geohydrologie en rivierkundige aspecten. In het MER ontbreekt een een navolgbare ondebouwing per soort voor het uitsluiten van significante effecten op de instandhoudingsdoelstellingen voor Ganzen en Smienten. Ook ontbreekt voor deze soorten een onderbouwing per soort van de beschikbaarheid van uitwijkmogelijkheden tijdens de uitvoering. Hierover is door de initiatiefnemer aanvullende informatie aangeleverd. 

De Commissie is van mening dat in het MER en de aanvullende informatie tezamen de essentiële informatie aanwezig is.  

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Rob Lenders
prof. dr. ir. Huib de Vriend
drs. Frank Wijnants

Voorzitter: prof. dr. ir. Rudy Rabbinge
Werkgroepsecretaris: Dick Spel

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat

Bevoegd gezag
Gemeente Neerijnen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C09.0 tot 1-4-2011: (Her)inrichting landelijk gebied met functiewijziging >= 250ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018