2340. Gebiedsontwikkeling Nieuw Stroomland

De provincie Fryslân en enkele betrokken gemeenten willen voor het gebied ten zuidwesten van Leeuwarden een structuurvisie vaststellen. Deze structuurvisie is bedoeld om reeds geplande en nieuwe ontwikkelingen in dit gebied te sturen. Het gaat ondermeer om duurzame bedrijvigheid en duurzame woonvormen, windenergie, natuurontwikkeling, recreatieve voorzieningen en infrastructuur. Delen van het plangebied hebben een relatief hoge landschappelijke waarde.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
15-10-2009 Adviesaanvraag
17-10-2009 Datum kennisgeving
17-10-2009 Ter inzage legging van de informatie
01-12-2009 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing planMER
17-08-2010 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
09-09-2010 Kennisgeving MER
09-09-2010 Ter inzage legging MER
Voorlopig toetsingsadvies
Toetsing aanvulling op het planMER
05-11-2010 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
16-11-2010 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie adviseert in het MER de gebiedsdoelen inzake duurzaamheid en ruimtelijke kernkwaliteiten goed meetbaar te maken.

Het MER moet een rol spelen bij het verkennen welke nieuwe activiteiten in het licht van die doelen in het plangebied inpasbaar zijn. De alternatieven en de effectbeschrijvingen kunnen zich richten op de belangrijkste voorliggende bestuurlijke keuzen: bijvoorbeeld een ambitieus of een meer bescheiden programma, een meer geconcentreerde of een meer gespreide situering.

Bij de toetsing constateerde de Commissie enkele tekortkomingen (zie voorlopig advies). Daarop is het MER aangevuld (4 november 2010) en heeft de Commissie een positief advies uitgebracht.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Diederik Bel
dr. Henk Everts
ir. Frans de Haas
ir. Hans Huizer
ir. Jan Termorshuizen

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: drs. Marja van Eck

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Fryslan
Gemeente Littenseradiel
Gemeente Menaldumadeel
Gemeente Leeuwarden

Bevoegd gezag
Gemeente Littenseradiel
Gemeente Menaldumadeel
Gemeente Leeuwarden

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.
C18.4 tot 1-4-2011: Niet-gevaarlijk afval: verbranden of chemisch behandelen van >= 100ton per dag
D11.3 tot 1-4-2011: Bedrijventerrein >= 75ha: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018