2347. Gasgestookte elektriciteitscentrale InterGen bij Moerdijk

InterGen Global Ventures B.V. heeft het voornemen om op het Haven- en Industrieterrein Moerdijk een aardgasgestookte elektriciteitscentrale met een bruto elektrisch vermogen van 800-900 MWe te bouwen. De centrale zal elektriciteit leveren aan het landelijke hoogspanningsnet. Hiervoor zijn onder ander vergunningen op grond van de Wet milieubeheer en de Waterwet nodig. De Provincie Noord-Brabant is (coördinerend) bevoegd gezag in deze procedure. Om de besluitvorming over de vergunningen te ondersteunen is een milieueffectrapport opgesteld.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
30-10-2009 Adviesaanvraag
09-11-2009 Datum kennisgeving
09-11-2009 Ter inzage legging van de informatie
22-01-2010 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
27-09-2010 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
01-10-2010 Kennisgeving MER
01-10-2010 Ter inzage legging MER
06-12-2010 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Richtlijnen

In haar richtlijnenadvies vraagt de Commissie om een goede beschrijving van de gekozen bedrijfsvoering, van het elektrisch rendement, en van de uitstoot van CO2 en NOx, en om een vergelijking van alternatieven voor koeling. Verder moeten uit het MER de gevolgen voor nabijgelegen Natura 2000-gebieden en de Ecologische Hoofdstructuur duidelijk worden en welke maatregelen mogelijk zijn om die gevolgen te beperken.

Toetsing

De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie voor besluitvorming over de energiecentrale in het MER aanwezig is.

Wel heeft de Commissie een aantal kanttekeningen bij het MER. De belangrijkste betreft het ontbreken van een samenhangend totaalbeeld van de milieugevolgen die zijn verbonden aan het initiatief inclusief de nog aan te leggen infrastructuur die nodig is om de centrale te laten functioneren (hoogspanningskabels en buisleidingen). De milieueffecten van deze infrastructuur kunnen ook van invloed zijn op de geschiktheid van de vestigingslocatie ten opzichte van andere locaties. Daarom adviseert de Commissie om het totaalbeeld van de milieugevolgen en de onderbouwing van de lokatiekeuze compleet te maken voor tot besluitvorming over te gaan.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Tanja Bremer
ir. Huub Stassen
dr. Nico de Vries

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: dr. Johan Lembrechts

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
InterGen Global Ventures B.V.

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Brabant
Rijkswaterstaat
Waterschap Brabantse Delta

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C22.1 tot 1-4-2011: Oprichting energiecentrale (geen kerncentrale) >= 300megawatt per jaar

Bijgewerkt op: 14 dec 2012