2352. Windparken Noordoostpolder

De Koepel Windenergie Noordoostpolder wil langs de dijken van de Noordoostpolder een windpark oprichten. Het gaat om vijf verschillende opstellingen (zowel op land als in het IJsselmeer) met een totaal vermogen van maximaal 450 megawatt.

Procedure en adviezen

Toetsing planMER, tevens besluitMER
10-11-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
Toetsing aanvulling op het MER
03-03-2010 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
24-03-2010 Toetsingsadvies uitgebracht
Persbericht bij het toetsingsadvies
Toetsingsadvies
Beoordeling zienswijzen na 24 maart 2010
19-08-2010 Kennisgeving MER
19-08-2010 Ter inzage legging MER
26-08-2010 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
12-11-2010 Toetsingsadvies uitgebracht
Advies inzake zienswijzen na 24 maart 2010

Opmerkingen bij de advisering

Richtlijnen
Voor de vijf verschillende opstellingen zijn in 2004 afzonderlijke m.e.r.-procedures gestart, informatie over de richtlijnenfase is te vinden onder het betreffende project nummer.

  • Noordermeerdijk binnendijks, projectnummer 1425;
  • Noordermeerdijk buitendijks, projectnummer 1426;
  • Westermeerdijk binnendijks, projectnummer 1427;
  • Westermeerdijk buitendijks, projectnummer 1428;
  • Zuidermeerdijk, projectnummer 1429.

Toetsing
Voor de toetsing maakt de Commissie gebruik van één projectnummer (2352).

De Commissie heeft het MER getoetst. Tijdens de toetsing heeft de Commissie aan het bevoegd gezag en de initiatiefnemer kenbaar gemaakt dat het MER naar haar oordeel op een aantal onderdelen een onvolledig beeld gaf. Naar aanleiding hiervan en naar aanleiding van de zienswijzen heeft de initiatiefnemer een aanvulling aangeleverd over o.a. ecologie en scheepvaartveiligheid.

Het MER is helder opgebouwd en bevat goed kaart- en beeldmateriaal. De effecten van het voornemen op het landschap zijn goed in beeld gebracht. De passende beoordeling gaat systematisch en diepgaand in op de gevolgen voor de natuurwaarden in het studiegebied. Ook de effecten op de leefomgeving, zoals geluidbelasting en slagschaduw, zijn goed beschreven.

Het MER en de aanvulling tezamen geven voldoende milieu-informatie voor de besluitvorming over het rijksinpassingsplan en de Wm-vergunningen. Voor het voorkeursalternatief is een passende beoordeling opgesteld. De Commissie onderschrijft de conclusie dat het voorkeursalternatief niet leidt tot aantasting van natuurlijke kenmerken. Deze conclusie is mede gebaseerd op de verwachte positieve ecologische effecten van de ondiepe, windluwe zone achter de scheepvaartveiligheidsvoorziening. De Commissie verwacht dat de positieve effecten voldoende robuust zijn, maar wijst er op dat er onzekerheden bestaan over de omvang van de positieve effecten. Zij adviseert dan ook om de positieve en negatieve gevolgen te monitoren.

Beoordeling zienswijzen na 24 maart 2010
Tijdens de toetsing van het MER heeft de initiatiefnemer een aanvulling aangeleverd (zie boven). Omdat de Commissie de zienswijzen op deze aanvulling niet bij haar advies van maart 2010 heeft kunnen betrekken, heeft het bevoegd gezag de Commissie in de gelegenheid gesteld om dit alsnog te doen.

De Commissie is van oordeel dat de zienswijzen voorkomend uit de ter visie perioden na maart 2010 geen aanleiding geven om haar eerdere oordeel te herzien. De zienswijzen bieden geen nieuwe inzichten over de (lokale) milieueffecten ten opzichte van het MER de aanvulling daarop en de eerder ingediende zienswijzen. 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
ir. Johan van der Gun
ir. Johan de Jong
ir. Wim Keijsers
ing. Rob Vogel

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Florentine van der Wind

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Koepel Windenergie Noordoostpolder
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Provincie Flevoland
Gemeente Noordoostpolder
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.1 Besluit-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D22.2 tot 1-4-2011: Windenergieopwekking >= 15megawatt per jaar of >= 10 molens

Bijgewerkt op: 10 jul 2018