2354. A12 Bypass Nootdorp

Rijkswaterstaat Zuid-Holland heeft het voornemen om de groeiende verkeersproblemen op de noordbaan van de A12 tussen Zoetermeer en het Prins Clausplein aan te pakken door de aanleg van een bypass parallel aan de A12 tussen de aansluiting Nootdorp en knooppunt Prins Clausplein. Voor de bypass zal een trac├ębesluit worden genomen door de Minister van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Ten behoeve van de besluitvorming wordt de procedure voor milieueffectrapportage (m.e.r.) doorlopen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
11-11-2009 Datum kennisgeving
11-11-2009 Ter inzage legging van de informatie
17-11-2009 Adviesaanvraag
27-01-2010 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie adviseert om in het MER de doelstellingen op basis van een analyse van bereikbaarheids-, verkeersveiligheids- en leefbaarheidsknelpunten op het hoofdwegennet en onderliggend wegennet (OWN) te beschrijven. Daarnaast dient het MER inzicht te geven in de onderbouwing van het voorkeursalternatief en de effecten van de bypass op luchtkwaliteit en geluid.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Ben Peters
ir. Paul van Vugt

Voorzitter: prof. dr. Frans Saris
Werkgroepsecretaris: ir. Bart Barten

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat Zuid-Holland

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.1 Aanleg hoofdweg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018