2355. Onderzoeksreactor Pallas

Realisatie en exploiteren van een onderzoeksreactor voor wetenschappelijk en toegepast (nucleair) onderzoek en voor de productie van isotopen voor medische toepassing.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
20-11-2009 Adviesaanvraag
25-11-2009 Datum kennisgeving
25-11-2009 Ter inzage legging van de informatie
24-02-2010 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

Het MER zal in ieder geval de volgende informatie moeten bevatten:

  • de motivering van het voornemen (nut en noodzaak, de vraag naar medische isotopen en de ontwikkeling van nieuwe technieken;
  • een beschrijving van de milieueffecten van de hele keten, gedetailleerd en locatiespecifiek waar het onderdelen betreft waarvoor vergunning wordt aangevraagd en zoveel mogelijk kwantitatief op basis van beschikbare, generieke gegevens voor de overige onderdelen van de keten;
  • een beschrijving van de veiligheidssituatie en maatregelen om de veiligheid te waarborgen;
  • de gevolgen voor het Natura 2000-gebied Zwanenwater & Pettemerduinen, indien wordt gekozen voor Petten of het Natura 2000-gebied  Westerschelde & Saeftinghe indien wordt gekozen voor Borssele.

Ook wordt gevraagd nadrukkelijk aandacht te besteden aan de landschappelijke inpassing.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Henk Buijtenhek
dr. ir. Jan Kops
ir. Piet de Leege
ing. Rob Vogel
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: mr. Rick van den Broek

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
NRG

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C22.2 tot 1-4-2011: Kernenergiecentrale >= 1kilowatt per jaar: oprichten of ontmantelen

Bijgewerkt op: 10 jul 2018