236. Autoshredder van Wertz in Born

Wertz wil met deze nieuwe installatie per jaar circa 63 kton ontmantelde autowrakken en ook 63 kton wasmachines, koelkasten en industrieel staalafval verwerken tot grondstof voor de staalindustrie (koelschroot; ca. 73½ kton/jaar).   

Procedure en adviezen

Beoordeling
27-06-1989 Adviesaanvraag
03-07-1989 Datum kennisgeving
03-07-1989 Ter inzage legging van de informatie
27-07-1989 Advies uitgebracht
M.e.r.-beoordelingsadvies
Ontheffing a
30-08-1989 Adviesaanvraag
04-09-1989 Datum kennisgeving
04-09-1989 Ter inzage legging van de informatie
29-09-1989 Advies uitgebracht
Ontheffing
Richtlijnen a
22-12-1989 Datum kennisgeving
22-12-1989 Ter inzage legging van de informatie
20-02-1990 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing a
13-11-1990 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
16-11-1990 Ter inzage legging MER
16-11-1990 Kennisgeving MER
18-01-1991 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

In eerste instantie adviseerde de Commissie tot afwijzing van het ontheffingsverzoek. Zij was wegens onduidelijkheden in en onvolledigheid van de gegevens over de emissies naar lucht en water er niet op voorhand van overtuigd dat er geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zouden optreden. 

Op initiatief van het ministerie van VROM werd naar aanleiding van dit advies overleg gestart tussen de vertegenwoordigers van de initiatiefnemer, de Commissie, het Ministerie en de vergunningverlenende instanties. Dit resulteerde in intrekking van het verzoek en indiening van een nieuw verzoek om ontheffing.

In het tweede advies overwoog de Commissie dat een goed inzicht in de te verwachten aard en samenstelling van de diverse categorieën afvalstoffen ontbrak en dat dit inzicht nodig was om de milieueffecten van het shredderen goed te beoordelen, vooral bij de lozing van afvalwater. De Commissie adviseerde de gevraagde ontheffing niet te verlenen. De beide ministers hebben dit advies gevolgd.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Henk Buijtenhek
ir. Buis
ing. Eenkema
ir. Wim Vervetjes

Voorzitter: dr. Jacques de Smidt
Werkgroepsecretaris: mr. Esther van Rosmalen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Wertz Handelsgesellschaft mbH & Co, Aken

Bevoegd gezag
Limburg
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
B00.4 shredderinstallatie, m.e.r.-plichtig in Besluit m.e.r. 1994

Bijgewerkt op: 10 jul 2018