2361. Ontwikkeling NDSM werf, Amsterdam

De gemeente Amsterdam wil samen met de ontwikkelaars Mediawharf en Amsterdam Waterfront de voormalige NDSM-werf, een gebied aan de Noordelijke IJ-oever van Amsterdam, herontwikkelen. Het gebied zal worden getransformeerd van een extensief stedelijk gebied naar een intensief stedelijk gebied voor wonen, werken en recreëren.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
08-12-2009 Datum kennisgeving
08-12-2009 Ter inzage legging van de informatie
15-12-2009 Adviesaanvraag
12-02-2010 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
17-05-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
18-05-2011 Kennisgeving MER
18-05-2011 Ter inzage legging MER
08-09-2011 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Richtlijnen

De Commissie voor de m.e.r. beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het milieueffectrapport:

 • een gedetailleerde beschrijving met kaartmateriaal van het voornemen, met aandacht voor:
  • de zonering van functies;
  • beperkingen en randvoorwaarden die van toepassing zijn voor de ontwikkeling van het gebied;
 • inzicht in de wijze waarop voldaan wordt aan de maximaal toelaatbare milieubelasting, ook in de realisatiefase waarin afschermingen nog niet (volledig) zijn gerealiseerd;
 • een beschrijving van de verkeer-, vervoer- en parkeeraspecten met aandacht voor:
  • de verkeersafwikkeling van en naar het plangebied en hoe capaciteitsproblemen worden voorkomen;
  • de bereikbaarheid van evenementen per auto en openbaar vervoer;
  • de gewenste hoogwaardige ontsluiting per openbaar vervoer;
 • een publieksvriendelijke samenvatting (inclusief voldoende onderbouwend kaart- en beeldmateriaal) met inzicht in de milieueffecten van het voornemen op het omliggende gebied en omgekeerd.

 

Toetsing

De Commissie voor de milieueffectrapportage is van oordeel dat de essentiële informatie voor de besluitvorming aanwezig is in het MER en de bijbehorende achtergronddocumenten. Het MER geeft op hoofdlijnen voldoende inzicht in de relevante milieueffecten van het gehele voornemen.

Voor de projectbesluiten HISWA Nautisch Centrum en Amsterdam Marina welke als eerste zullen worden vastgesteld is voldoende detailinformatie aanwezig. Voor de komende nog uit te werken bestemmingsplannen/ projectbesluiten ontbreekt nog gedetailleerde informatie over de omgang met geluidhinder en verkeersaspecten. Dit komt omdat de exacte inrichting van het die deelgebieden nog niet is vastgelegd. De Commissie gaat er van uit dat bij de verdere uitwerking van die deelgebieden in de later vast te stellen bestemmingsplannen/ projectbesluiten deze aspecten gedetailleerder in beeld worden gebracht.

Uit het MER blijkt dat alle alternatieve nnegatief scoren op de aspecten industrielawaai, wegverkeerlawaai en evenementenlawaai. Voor geluid resteert daarom nog een forse ontwerpopgave om gevoelige bestemmingen mogelijk te maken en om het woonklimaat te optimaliseren. Maatregelen om het verkeer beter af te wikkelen en mogelijkheden voor parkeren bij evenementen moeten ook nog nader worden onderzocht bij de vervolgbesluitvorming. De Commissie is van mening dat cultuurhistorie, archeologie en het effect van hoogbouw zeer gedegen zijn onderzocht in het MER. Het kaartmateriaal is duidelijk in het MER.

Vanwege de lange realisatietermijn en de daarmee samenhangende onzekerheden is het tevens van belang om bij de verdere uitwerking van het voornemen in bestemmingsplannen/ projectbesluiten steeds te controleren of de informatie uit het MER nog actueel is. Nadere informatie dan wel een actualisatie van het MER kan nodig zijn. Van belang is ook dat gedurende de lange realisatietermijn een goed woon- en leefklimaat gegarandeerd wordt.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jon van Dijk
ir. Hans Huizer
ir. Kuindert van der Spek
drs. Frank Wijnants

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Jeltje Siedsma

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Amsterdam

Bevoegd gezag
Gemeente Amsterdam

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding
C10.3 tot 1-4-2011: Jachthaven met >= 500 ligplaatsen of >= 250 in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding
D11.1 tot 1-4-2011: Bouw >= 2000 woningen in bebouwde kom
D11.2 tot 1-4-2011: Stadsproject >= 100ha of >= 200.000m3 bvo: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018