2363. Gaswinning blok G16a-B in het Nederlandse deel van het Continentaal Plat

GDF SUEZ E&P Nederland B.V. heeft het voornemen om op de Noordzee in blok G16 van het Nederlands deel van het Continentaal plat een aardgasveld in exploitatie te nemen. Hiertoe zal een onbemand satellietplatform (genaamd G16a-B) met een productiecapaciteit van 4,8 miljoen Nm3 aardgas per dag geplaatst worden. Gewonnen gas zal via een aan te leggen pijpleiding naar een bestaand productieplatform (G17d-AP) worden afgevoerd voor  verdere behandeling. De voorgenomen platformlocatie ligt circa 80 km ten noorden van Terschelling. 

Procedure en adviezen

Richtlijnen
17-12-2009 Adviesaanvraag
24-12-2009 Datum kennisgeving
24-12-2009 Ter inzage legging van de informatie
23-02-2010 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
26-07-2010 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
03-08-2010 Kennisgeving MER
03-08-2010 Ter inzage legging MER
30-09-2010 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Richtlijnen
De Commissie voor de m.e.r. beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het milieueffectrapport (MER):

  • een beschrijving van de emissies naar lucht en water ten gevolge van de gasproductie, installatie van het platform en boorwerkzaamheden;
  • een beschrijving van de gevolgen voor de natuur van (onderwater)geluid en lichtemissies tijdens de aanleg en exploitatie van het satellietplatform, en boor/putcompletiewerkzaamheden;
  • een beschrijving van de gevolgen op het te beschermen gebied het Friese Front.

Toetsing
De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie voor besluitvorming over de mijnbouwmilieuvergunning in het MER aanwezig is.

Het MER geeft een goede beschrijving van:

  • de milieueffecten tijdens de aanleg en exploitatie van het satellietplatform, en boor/putcompletiewerkzaamheden;
  • de veiligheidsmaatregelen, kans op een blow-out en de gevolgen daarvan;
  • de verschillende mogelijkheden voor elektriciteitsopwekking voor het platform;
  • alternatieven voor de verankering van de onderbouw in de zeebodem (waaronder heien, suction piling en boren);
  • onderwatergeluid en de mogelijke gevolgen daarvan op zeezoogdieren.

Het platform komt op ca. 2 km van het gebied ‘Friese Front’ te liggen. Uit de beschrijving van de effecten van het voornemen op natuur blijkt dat de voorgenomen activiteit geen gevolgen heeft voor de te behouden kenmerken en natuurwaarden van dit gebied.


 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Wim Been
dr. Norbert Dankers
prof. ir. van der Vuurst de Vries

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Florentine van der Wind

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Engie Nederland

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C17.2 tot 1-4-2011: Winning aardolie of aardgas >= 500ton respectievelijk >= 500.000m3

Bijgewerkt op: 14 dec 2012