2368. Vervanging Chloor Kringloop Installatie (CKI) Akzo Nobel te Rotterdam-Botlek

Akzo Nobel Industrial Chemicals BV, locatie botlek, heeft het voornemen om de bestaande Chloor Kringloopinstallatie (CKI) te vervangen door een nieuwe (CKI-2). De CKI-2 is bedoeld voor de terugwinning van HCl-gas en zoutzuur en de productie van stoom door middel van thermische ontleding van tars (vloeibare chloorhoudende afvalstoffen). Anders dan de nieuwe installatie produceert de huidige CKI geen stoom.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
05-01-2010 Adviesaanvraag
11-01-2010 Datum kennisgeving
11-01-2010 Ter inzage legging van de informatie
15-03-2010 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie voor de m.e.r.  beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het milieueffectrapport (MER). Dat wil zeggen dat voor het meewegen van het milieubelang in de besluitvorming het MER in ieder geval onderstaande informatie moet bevatten:

·         Een gedetailleerde beschrijving van de voorgenomen activiteit en de alternatieven en varianten, inclusief massa- en energiebalansen;

·         Een kwantitatieve weergave van de emissies naar de lucht en naar oppervlaktewater en inzicht in de effecten op de lucht- en waterkwaliteit;

·         Een kwantitatieve weergave van de effecten op het plaatsgebonden risico en het groepsrisico;

·         Een publieksvriendelijke samenvatting van het MER, voorzien van overzichtelijk en leesbaar kaartmateriaal.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Henk Buijtenhek
ir. Huub Stassen

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Leonie Dekker

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Akzo Nobel Chemicals B.V.

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland
Rijkswaterstaat Zuid-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.2 tot 1-4-2011: Oprichten inrichting voor gevaarlijk afval: verbranden, chemisch behandelen, storten of in de ondergrond brengen

Bijgewerkt op: 10 jul 2018