2369. Verbranden gevaarlijk afval ARN te Nijmegen

Afvalenergiecentrale ARN B.V. te Weurt beschikt over een installatie voor het verbranden van huishoudelijk en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval. Het bedrijf is voornemens om daarnaast ook gevaarlijk afval te verbranden. Het is de bedoeling om maximaal 10% van de 300 kton huishoudelijk afval die nu wordt verwerkt te vervangen door gevaarlijk afval. Hiervoor is een Wet milieubeheervergunning nodig. Om over de vergunning te kunnen besluiten is een MER opgesteld. De provincie Gelderland is voor deze vergunningprocedure bevoegd gezag.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
06-01-2010 Adviesaanvraag
13-01-2010 Datum kennisgeving
13-01-2010 Ter inzage legging van de informatie
25-03-2010 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
25-10-2010 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
28-10-2010 Kennisgeving MER
28-10-2010 Ter inzage legging MER
15-02-2011 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

In haar richtlijnenadvies vraagt de Commissie om de samenstelling, de herkomst en de acceptatie van het te verbranden gevaarlijke afval, de aan te wenden brandstofmix,  de procescondities en de omvang en kenmerken van de reststromen te beschrijven. Daarnaast moet worden aangegeven hoe deze aanpassing van het afvalverwerkingsproces zal worden geoptimaliseerd.

Toetsing
Het MER beschrijft op een heldere wijze het doel van het project, de opbouw van de afvalverbrandingsinstallatie (AVI) en het actuele proces van ontvangst, controle, be- en verwerking van de afvalstromen. Wel signaleert de Commissie een tekortkoming in de opzet van het testprogramma dat is bedoeld om antwoord te geven op de vraag of zal worden voldaan aan de emissieplafonds bij meeverbranden van het gevaarlijke afval.De Commissie acht het toereikend als het protocol voor het testprogramma in de vergunning worden aangevuld en verduidelijkt.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. ir. Frank van den Aarsen
ir. Geert Cuperus
drs. Sjef Jansen
ir. Paul van Vugt

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: dr. Johan Lembrechts

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
ARN B.V.

Bevoegd gezag
Provincie Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.2 tot 1-4-2011: Oprichten inrichting voor gevaarlijk afval: verbranden, chemisch behandelen, storten of in de ondergrond brengen

Bijgewerkt op: 10 jul 2018