2373. Ontwikkeling van bouwlocatie Rijswijk-Zuid

De gemeente Rijswijk wil de bouwlocatie Rijswijk-Zuid ontwikkelen. Voorzien zijn circa 4250 woningen (130 ha bruto) en 20 hectare (bruto) bedrijventerrein. In het plangebied worden drie deelgebieden ontwikkeld: Sion, 't Haantje en TNO/Pasgeld.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
14-01-2010 Datum kennisgeving
14-01-2010 Ter inzage legging van de informatie
18-01-2010 Adviesaanvraag
17-03-2010 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
22-12-2010 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
23-12-2010 Kennisgeving MER
23-12-2010 Ter inzage legging MER
24-02-2011 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Richtlijnenadvies

Het plangebied biedt kansen voor de ontwikkeling van groene woon- en werkmilieus en duurzame waterstructuren in stedelijk gebied. Maar het woon- en leefmilieu binnen het plangebied wordt in grote mate beïnvloed door bestaande activiteiten in en om het plangebied en toekomstige ontwikkelingen in de omgeving van het plangebied. Deze activiteiten vormen bronnen van luchtverontreiniging, geur, geluid en risico’s (externe veiligheid). Daarom vindt de Commissie vooral van belang dat het MER:

  • een onderbouwing van de keuze voor het plangebied als woningbouwlocatie geeft; 
  • aantoont dat de geplande taakstellingen voor deze transitiezone passen binnen de milieurandvoorwaarden (geluid, luchtkwaliteit, geur, externe veiligheid), welke beperkingen dit vormt en hoe hier rekening mee wordt gehouden;
  • aangeeft wat de mogelijkheden zijn om resterende milieuhinder te mitigeren/compenseren;
  • aangeeft hoe wordt omgegaan met onzekerheden over de toekomstige ontwikkelingen.

Toetsingsadvies MER

De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie om het milieubelang volwaardig mee te kunnen wegen in de besluitvorming over het projectbesluit ‘voorbelasten 1e fase Sion’ en het voorontwerpbestemmingsplan Sion- ‘t Haantje grotendeels in het MER aanwezig is. Op dit moment is voor DSM-gist een definitieve QRA niet beschikbaar. Daarom gebruikt het MER een veiligheidsrapportage opgesteld door de provincie. Op basis daarvan lijkt externe veiligheid geen knelpunt te vormen voor het voornemen. Dit dient, zoals ook in het MER en voorontwerpbestemmingsplan staat, voor besluitvorming over het ontwerpbestemmingsplan geverifieerd te worden met definitieve gegevens.

De Commissie merkt ook op dat vanwege de lange realisatietermijn en de daarmee samenhangende onzekerheden, voor de uit te werken bestemmingen en voor het nog op te stellen bestemmingsplan TNO/Pasgeld nadere informatie dan wel een actualisatie van het MER nodig kan zijn.  

Het MER laat zien dat:

  • realisatie van het voornemen zal leiden tot een verbetering van de bodemkwaliteit en een robuuster watersysteem; 
  • omliggende bedrijvigheid en infrastructuur (zoals DSM, A4, A13 en spoorlijn) bepalend zijn voor de milieubelasting van het plangebied;
  • varianten wat betreft leefkwaliteit nauwelijks onderscheidend zijn.

De keuze voor het gebied als woningbouwlocatie is al eerder gemaakt en dus geen onderdeel meer van deze m.e.r.-procedure. De Commissie constateert dat o.a. streefwaarden voor geluid en geur niet worden gehaald en de bereikbaarheid via het hoofdwegennet matig is. Daarom vindt zij de  beoordeling ‘optimaal’ en ‘uitstekend’ voor leefkwaliteit in het gebied te optimistisch.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Tanja Bremer
ir. Tilly Fast
dr. ir. Jan Hoeks
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: drs. Florentine van der Wind

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Rijswijk

Bevoegd gezag
Gemeente Rijswijk

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.1 tot 1-4-2011: Bouw >= 4000 woningen binnen, of >= 2000 woningen buiten bebouwde kom

Bijgewerkt op: 10 jul 2018