238. Stort van zinkhoudend slib van Akzo te Ede

Akzo wil zinkhoudend slib op een locatie op zijn industrieterrein stortten. Het gaat daarbij om een uitbreiding van de bestaande stort van 20.000 m3, waardoor in totaal 60.000 m3 gestort zou kunnen worden. Het slib is afkomstig van de afvalwaterzuiveringsinrichting van Akzo. De slibkoek bestaat uit steekvaste, droog aanvoelende en gemakkelijk breekbare brokken en is niet als toxisch aan te merken.   

Procedure en adviezen

Ontheffing
05-07-1989 Adviesaanvraag
11-07-1989 Datum kennisgeving
11-07-1989 Ter inzage legging van de informatie
04-08-1989 Advies uitgebracht
Ontheffing

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie bracht een positief ad vies uit over de aangevraagde ontheffing. Zij concludeerde dat de invloed van de geplande uitbreiding van de deponie op het milieu gering zou zijn. Vanwege de slechte doorlatendheid van het slib (waardoor weinig per colatiewater kan uittreden) en het hoge drogestofgehalte (waardoor weinig perswater gevormd kan worden) zal de hoeveelheid water die uit de deponie treedt, gering zijn. Voor zover perswater of percolatiewater ontstaan, zullen de getroffen voorzieningen, dat wil zeg gen de onder- en bovenafdichting in combinatie met het drai nagesysteem, de gevolgen daarvan aanzienlijk weten te beperken. Het eventueel uittredend water zal, vanwege de hoge alkaliteit van het slib, weinig zware metalen kunnen bevatten. Hinder door stank, stof, gassen en geluid zal nauwelijks optreden. 

Zij gaf in overweging om nadere berekeningen (hoeveelheid perswater), controlemetingen (organische microver ontreinigingen) en maatregelen (doorspoelen drainagesysteem) bij de verder besluitvorming te betrekken.

De beide ministers hebben het advies van de Commissie gevolgd en verzocht bij de verdere besluitvorming met de aangesneden aandachtspunten rekening te hou den.

Inmiddels zijn de ontheffing van de Wet chemische af val stoffen en de vergunning ingevolge de Hinderwet en de Wet inzake de luchtverontreiniging verkregen. De uit breiding is begin 1991 gerealiseerd.

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Wil van Duijvenbooden
ir. Loes Duvoort-van Engers
ing. van Erkel

Voorzitter: dr. Hans Cohen
Werkgroepsecretaris: drs. Martha Buitenkamp

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Akzo

Bevoegd gezag
Ministerie van Volkhv., R.O. en Milieubeheer

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.2 tot 1-4-2011: Oprichten inrichting voor gevaarlijk afval: verbranden, chemisch behandelen, storten of in de ondergrond brengen

Bijgewerkt op: 31 aug 2007