2380. Windplan Wieringermeer

De gemeente Wieringermeer heeft het voornemen om in een windplan haar windenergiebeleid nader uit te werken. Naast het herstructureren van het bestaande windturbinebestand biedt dit plan ook een toetsingskader voor de huidige en toekomstige verzoeken voor windenergie. Voor het ruimtelijke onderdeel van dit windplan wordt de plan-m.e.r-procedure doorlopen. De gemeenteraad heeft besloten (25 nov. 2010) het Windplan een formele status van structuurvisie te geven. Het MER onderzoekt verschillende ruimtelijke modellen voor de plaatsing van de windturbines. Een Passende beoordeling maakt onderdeel uit van het MER..

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau planMER
11-01-2010 Adviesaanvraag
22-03-2010 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
06-04-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
18-04-2011 Kennisgeving MER
18-04-2011 Ter inzage legging MER
28-06-2011 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Reikwijdte en detailniveau
De Commissie vraagt in het planMER aandacht te besteden aan:

  • Concretisering van de gemeentelijke ambities in doelstellingen in termen van landschap en energieproductie. Een navolgbare uitwerking van deze doelen in scenario’s op het detailniveau dat nodig is om een keuze te kunnen maken. 
  • Een beschouwing van het windplan in een regionaal kader. Waarbij ook de samenhang tussen de verschillende opstellingen in de gemeente Wieringermeer, als de samenhang  met windturbineopstellingen buiten de gemeentegrenzen wordt betrokken. 
  • Een beschrijving van de landschappelijke identiteit en de grootschalige structuren van de polder, en de inpassing van opstellingen van turbines met grotere vermogens (3-7,5 MW) hierin.
  • Een beschrijving van de effecten van de verschillende opstellingen en scenario’s op landschap, leefomgeving en natuur op het niveau van de polder Wieringermeer, inclusief -indien van toepassing- de passende beoordeling.

Toetsing

De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie voor besluitvorming in het MER aanwezig is. Zij merkt hierbij op dat de Passende beoordeling voor het bepalen van het aantal aanvaringslachtoffers voor m.n. de Kleine zwaan en de Grauwe gans in model Boogspant niet lijkt uit te gaan van een worst-case situatie. Dit is een belangrijke punt voor de vervolgbesluitvorming.

Ook adviseert de Commissie bij besluitvorming over het windplan rekening te houden met mogelijke gevolgen van het voornemen op het landschap in aangrenzende gemeenten.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
ing. Caspar Slijpen
ing. Eddy Wymenga
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Florentine van der Wind

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Wieringermeer

Bevoegd gezag
Wieringermeer

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D22.2 tot 1-4-2011: Windenergieopwekking >= 15megawatt per jaar of >= 10 molens

Bijgewerkt op: 10 jul 2018