2381. Waterstofelektriciteitscentrale C.Gen Sloehaven-Vlissingen

C.Gen wil een waterstofelektricteitscentrale gaan bouwen met een vermogen van 800-900 MWe in de Sloehaven te Vlissingen. Hiertoe stellen de ministeries van EZ en VROM een rijksinpassingsplan op. De ruimtelijke procedures en de vergunningaanvragen worden gecoördineerd door het ministerie van EZ. Hiervoor wordt een plan-MER (rijksinpassingsplan) en een besluit-MER (vergunningen) opgesteld.    

Procedure en adviezen

Richtlijnen besluitMER tevens planMER
13-01-2010 Adviesaanvraag
20-05-2010 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie voor in het MER. Dat wil zeggen dat voor het meewegen van het milieubelang in de besluitvorming in ieder geval onderstaande informatie in het desbetreffende MER aanwezig moet zijn.

Plan-MER voor het rijksinpassingsplan
• De motivering van het voornemen (locatiekeuze en vermogen);
• De afstemming met (toekomstige) ontwikkelingen in het Sloehavengebied. Geef aan of deze allemaal te realiseren zijn of dat keuzes gemaakt moeten worden en zo ja in hoeverre milieuargumenten daarbij een rol spelen;
• Indien nodig: een passende beoordeling met daarin de gevolgen voor het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe.

Besluit-MER voor de elektriciteitscentrale
• Een vergelijking van het voorkeursalternatief en de technische alternatieven  bij de inzet van de beoogde brandstoffen op het energetisch rendement, op de effecten op de luchtkwaliteit en op de veiligheid;
• De effecten van koelwaterinname en koel- en afvalwaterlozing in samenhang met bestaande en toekomstige ontwikkelingen;
• De gevolgen voor natuur, in het bijzonder het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe.

Voor meer informatie zie het richtlijnenadvies.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Henk Buijtenhek
dr. ir. Zwanette Jager
ir. Huub Stassen
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: prof. dr. ir. Rudy Rabbinge
Werkgroepsecretaris: drs. Sjoerd Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
C.GEN N.V.

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Rijkswaterstaat
Provincie Zeeland
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zeeland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.2 Besluit-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
C22.1 tot 1-4-2011: Oprichting energiecentrale (geen kerncentrale) >= 300megawatt per jaar

Bijgewerkt op: 19 dec 2012