2384. Zoutwinning Zuid-Oost Twente door AkzoNobel

AkzoNobel zoekt in Zuid-Oost Twente nieuwe locaties voor zoutwinning, omdat op de huidige locaties beperkte mogelijkheden zijn voor zoutwinning op langere termijn. Voor deze nieuwe winningen is een vergunning in het kader van de Wet Milieubeheer nodig. Voor de besluitvorming hierover wordt een MER opgesteld.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
18-01-2010 Adviesaanvraag
27-01-2010 Datum kennisgeving
27-01-2010 Ter inzage legging van de informatie
30-03-2010 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

Richtlijnenadvies
De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het MER:

  • Een beschrijving van de geologische opbouw.
  • Een beschrijving van de mogelijke bodemdalingen, bodemtrillingen, effecten op de waterhuishouding.
  • Een beschrijving van de integriteit van de zoutcavernes en de monitoring daarvan.
  • Een beschrijving van de gevolgen van het voornemen op landschap, cultuurhistorie en natuur (inclusief natuurgebieden zoals EHS en Natura-2000) en de maatregelen om deze gevolgen te verminderen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Maarten Jan Brolsma
dr. ir. Jan Hoeks
dr. Nico de Vries

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: drs. Willemijn Smal

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
AkzoNobel Salt B.V.

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
002 Vrijwillige m.e.r.

Bijgewerkt op: 10 jul 2018