2387. Bestemmingsplannen Delft-Zuidoost

De gemeente Delft stelt de komende jaren bestemmingsplannen op voor Delft Zuidoost. Hiermee wordt ondermeer de bouw van maximaal 4.800 nieuwe (studenten) woningen binnen de bebouwde kom mogelijk gemaakt.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
25-01-2010 Adviesaanvraag
01-02-2010 Datum kennisgeving
01-02-2010 Ter inzage legging van de informatie
08-04-2010 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
25-02-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
07-03-2011 Kennisgeving MER
07-03-2011 Ter inzage legging MER
voorlopig toetsingsadvies
Toetsing aanvulling op het MER
30-06-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
25-07-2011 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie voor de m.e.r. beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het milieueffectrapport:

  • Een onderbouwing van de woningbouwaantallen;
  • Een beschrijving van de verkeersafwikkeling van alle modaliteiten in het studiegebied en de daaruit volgende effecten voor geluidbelasting en luchtkwaliteit;
  • Een beschrijving van de kansen voor het leefmilieu en duurzaamheid in het plangebied;
  • Een publieksvriendelijke samenvatting van het MER, met voldoende onderbouwend kaart- en beeldmateriaal.

De Commissie voor de m.e.r. heeft het milieueffectrapport (MER) en de aanvulling daarop getoetst. Zij is van oordeel dat het MER en de aanvulling op hoofdlijnen de essentiële informatie bevatten om een besluit te kunnen nemen over de bestemmingsplannen Delft Zuidoost. Zij gaat er van uit dat bij de verdere uitwerking van het voornemen in de later vast te stellen bestemmingsplannen de milieuaspecten gedetailleerder in beeld zullen komen.

Het MER is goed bruikbaar om bij de fasering van de diverse bestemmingsplannen rekening te houden met de verschillende scores in milieueffecten. De Commissie is verder van mening dat het MER lastig toegankelijk is voor met name de aspecten verkeer, luchtkwaliteit en geluid. Het MER laat zien dat de ontwikkelingen op een groot aantal milieuaspecten negatief scoren. Geluid is daarbij opvallend. Uit het MER blijkt dat veel potentiële woonlocaties zonder mitigerende maatregelen een geluidsbelasting zullen hebben die (ruim) boven de grenswaarden uitkomt. Dit komt met name door de directe ligging van het plangebied nabij de A13. Uit de aanvulling luchtkwaliteit blijkt dat –hoewel er sprake is van een achteruitgang van de luchtkwaliteit- er geen sprake is van overschrijding van de grenswaarden. Zij wijst erop dat ook onder de norm gezondheidschade kan optreden. Leefomgevingskwaliteit wordt positief beoordeeld in het MER. De Commissie acht deze score vooralsnog te optimistisch gezien de neutrale/ negatieve score op andere aspecten zoals geluid en luchtkwaliteit die ook bepalend zijn voor de leefomgeving.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Laurent de Jong, M.Sc.
drs. ing. Harry Kingma
ir. Eric Zinger

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: drs. Jeltje Siedsma

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Delft

Bevoegd gezag
Gemeente Delft

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.2 Besluit-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
C11.1 tot 1-4-2011: Bouw >= 4000 woningen binnen, of >= 2000 woningen buiten bebouwde kom

Bijgewerkt op: 10 jul 2018