2388. Pluimveehouderij Mts. Vernooij, gemeente Wijk bij Duurstede

Maatschap Vernooij is voornemens hun agrarisch bedrijf aan de Rijndijk 7a te Wijk bij Duurstede uit te breiden. Om dit mogelijk te maken dient er een vergunning op grond van de Wet milieubeheer aangevraagd te worden. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede dient hierover een besluit te nemen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
29-01-2010 Adviesaanvraag
11-02-2010 Datum kennisgeving
11-02-2010 Ter inzage legging van de informatie
23-03-2010 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering


De Commissie adviseert in het MER voor dit voornemen de nadruk te leggen op:

•de gevolgen van de ammoniakemissie op de hiervoor gevoelige natuur;
•de bijdrage aan de lokale geurhinder;
•de fijn stof emissies.

Dit om aan te tonen dat voldaan kan worden aan de randvoorwaarden uit de Natuurbeschermingswet, Wet geurhinder en veehouderij en de Wet milieubeheer.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Marc Pijnenburg
drs. Rob van Woerden

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: Dick Spel

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Maatschap Vernooij

Bevoegd gezag
Gemeente Wijk bij Duurstede

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018